Vikten av god språkförståelse för skolframgång

Regeringen har beslutat (26/7) att de 48,5 miljoner som 2012-2014 satsas på ökad jämställdhet i skolväsendet delvis ska användas till en samlad insats från Skolverket för att främja barns och elevers lärande och utveckling avseende jämställhet, språk och kommunikation. Bakgrunden är bl a, skriver regeringen i sitt pressmeddelande, att fler än dubbelt så många pojkar som flickor vårterminen 2010 blev underkända i ämnet svenska i grundskolan och det finns en övervikt av pojkar bland elever med läs- och skrivsvårigheter. I den senaste PISA-studien når en av fyra 15-åriga pojkar inte upp till en grundläggande nivå av läsförståelse. God språkförståelse är viktigt för skolframgång i flera ämnen. Studier visar på ett starkt samband mellan läsförmåga och skolframgång mätt i betyg, skriver regeringen.Vikten av god språkförståelsen för skolframgång, [www.regeringen.se] …
Tilläggsuppdrag att genomföra insatser för att främja jämställdhet inom skolväsendet (U2011/7067/S) …
US: Everyone knows that children are not reading at grade level by 3rd grade are fated to struggle academically throughout school. Concerns about early literacy skills are justified because reading skills at kindergarten entry predict later academic achievement. But guess what predicts later academic success better than early reading? Early math skills, [www.edweek.org] …
Early Reading and Math Not Predictive of College Completion, [www.sciencedaily.com] …

Från tidigare Aktuellt
OECD om flickor och pojkar i PISA …
Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik …
Lässvårigheter bakom försämrade matematikresultat? …
Språkutvecklande ämnesundervisning …
Tvärvetenskapligt projekt om barns språk- och matematiklärande får 11 miljoner …

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!