Marianne Bernadottes stipendium till Görel Sterner

Görel Sterner har tilldelats ett stipendium om 25 000 kronor ur Prinsessan Marianne Bernadottes Stipendiefond för dyslexiforskning och dyslexipedagogik. Stipendiet överlämnades av prinsessan Marianne Bernadotte under högtidliga former vid den sjätte nordiska dyslexikongressen som hölls den 11 – 13 augusti 2011 i Folkets Hus i Stockholm.Stipendiekommitténs motivering:

Har fördjupat våra insikter om sambanden mellan dyslexi och dyskalkyli. Dessutom har hon gjort betydelsefulla insatser när det gäller språklig stimulering i förskolan.
Görel framhöll i sitt tacktal den stora glädje och rikedom det är att få delta i kunskapsutvecklingen på området lässvårigheter och matematiksvårigheter både som praktiker, att använda andras goda forskningsresultat i arbetet med elever, och genom egna utvecklingsarbeten.
Görel har tidigare tilldelats 2009 års hedersdiplom från Swedish Council of the International Reading Association (SCIRA) för sitt engagerade arbete inom området läsning och matematik.
Görel Sterner har en bakgrund som förskollärare, lågstadielärare och specialpedagog och med undervisning i grundskolan i svenska och matematik. Hon har tillsammans med Ingvar Lundberg skrivit flera rapporter om sambandet mellan dyslexi och svårigheter att förstå och använda tal. Görel arbetar på Nationellt centrum för matematikutbildning vid Göteborgs universitet som projektledare med specialpedagogiska frågor och matematikdidaktik i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare åldrar.
Vi gratulerar Görel till det välförtjänta stipendiet!

Bildtext: Görel Sterner gratuleras till stipendiet av prinssessan Marianne Bernadotte

Foto: Eva Hedberg, tidningen Läs & Skriv.
Görels tacktal, [NCM] …
Exempel på publicerade arbeten:
Artiklar i Nämnaren …
Sterner, G. & Lundberg, I. (2002). Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. NCM, Göteborgs universitet.
Sterner, G. (2006). Sambanden mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter – en studie i åk 3. D-uppsats i pedagogik. Skövde högskola.
Lundberg, I. & Sterner, G. (2006). Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren – hur hänger de ihop? Stockholm: Natur och Kultur.
Lundberg, I. & Sterner, G. (2006). Reading, arithmetic and task orientation – How are they related? Annals of Dyslexia, 56, 361-377.
Lundberg, I. & Sterner, G. (2008). Hur hänger lässvårigheter och matematiksvårigheter ihop? Nämnaren (2)10-15. NCM, Göteborgs universitet.
Lundberg, I. & Sterner, G. (2010). Dyskalkyli – finns det ? Aktuell forskning om att förstå och använda tal. NCM, Göteborgs universitet.
Sterner, G. & Lundberg, I. (2010). Före Bornholmsmodellen – språklekar i förskolan. Stockholm: Natur och Kultur

Från tidigare Aktuellt
Lovande intensivundervisning …

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!