Nyförvärv februari, 2006

(2003). Maths and your child : helping your child with mathematics at home. London, BEAM Education.

(2006). Cultural connections and mathematical manipulations : 9 conference programme & abstracts : 12-16 February 2006, Langham Hotel, Auckland, New Zealand = Conexões culturáis e manipulações matemáticas. Auckland, University of Auckland.

(2006). Matematik bygger broar : Malmö den 26 och 27 januari 2006 : dokumentation. Malmö, Malmö högskola.

Arnstein, B. (2004). The saturday afternoon public library origami club manual : (not just another origami book). Los Angeles, Bennett Arnstein.

Beckman, B. and K.-O. Widman (2006). Svenska kryptobedrifter : hur Arne Beurling knäckte den tyska chiffertrafiken. Stockholm, Bonnier.

Boschini, A. D., C. Jonung, et al. (2005). Genusperspektiv på nationalekonomi. Stockholm, Högskoleverket.

Denvir, H., T. Bibby, et al. (2002). Diagnostic interviews in number sense : one-to-one assessments mapping children’s understanding of number. London, BEAM Education.

Dippe, G. and IT-universitetet i Göteborg (2005). Lärarutbildarens roll i distansutbildning : motsägelser och konflikter. Göteborg, IT-universitetet Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Furness, A. (2006). Matematik i förskoleklassen : handledning. Solna, Ekelunds/Gleerups.

Furness, A. (2006). Matematik i förskoleklassen : kopieringshäfte. Solna, Ekelunds/Gleerups.

Henning Loeb, I. (2006). Utveckling och förändring i kommunal vuxenutbidlning : en yrkeshisotrisk ingång med berättelser om lärarbanor. Göteborg, Acta Universitatis Gothoburgensis.

Högskoleverket (2006). Lärare i nytt land : behörighetsbevisets betydelse och mötet med den svenska skolan. Stockholm, Högskoleverket.

Kanigel, R. (1992). The man who knew infinity : a life of the genius Ramanujan. New York, Washington Square Press.

Kronqvist, K.-Å. and G. Malmer (1993). Räkna med barn : läroboksoberoende matematikundervisning i teori och praktik under de första skolåren. Solna, Ekelund.

Lövheim, D. (2006). Att inteckna framtiden : läroplansdebatter gällande naturvetenskap, matematik och teknik i svenska allmänna läroverk 1900-1965. Uppsala, Acta Universitatis Upsaliensis : Univ.-bibl. distributör.

Mogensen, A. and Århus Dag- og Aftenseminarium (2005). Evalueringsvaerktøjer i matematikundervisning. Århus, Århus Dag- og Aftenseminarium.

Neugebauer, O. (1969). The exact sciences in antiquity. New York, Dover.

Polster, B. (2004). Q.E.D. beauty in mathematical proof. New York, Walker & Co.

Poskitt, K., T. Dunton, et al. (2005). Fängslande matematik. Örnsköldsvik, Argasso.

Russ, A. (2005). Office origami : the highly successful slacker’s guide to workplace procrastination. New York, Universe.

Saxe, G. B. (1991). Culture and cognitive development : studies in mathematical understanding. Hillsdale, N.J., L. Erlbaum Associates.

Schmandt-Besserat, D. (1996). How writing came about. Austin, University of Texas Press.

Serder, V. (2006). Matematik bygger broar Malmö den 26 och 27 januari 2006. Malmö, Malmö Högskola.

Skolverket (2005). Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Stockholm, Statens skolverk.

Skolverket (2005). De nationella minoriteternas utbildningssituation. Stockholm, Skolverket.

Skolverket (2005). Skolverkets lägesbedömning 2005 : av förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Stockholm, Skolverket : Fritze distributör.

Street, B. V., D. B. Baker, et al. (2005). Navigating numeracies : home/school numeracy practicies. Dordrecht, Springer.

Svensson, L. (2004). Malmös kanalbroar. Malmö, Scribendum.

Urton, G. and P. Nina Llanos (1997). The social life of numbers : a Quechua ontology of numbers and philosophy of arithmetic. Austin, University of Texas Press.

Vaderlind, P. (2006). Paul Vaderlinds Sudoku för barn. Stockholm, Svenska Förlaget.

Willis, S. (2004). First steps in mathemtics : improving the mathematics outcomes of students. Sydney, Department of Education and Training of Western Australia.

Willis, S. (2005). First steps in mathematics : improving the mathematics outcomes of students. Sydney, Department of Education and Training of Western Australia.

Willis, S. (2005). First steps in mathematics : improving the mathematics outcomes of students. Sydney, Department of Education and Training of Western Australia.

Wright, P. and Amnesty International (2004). Mathematics : bringing citizenship to life in the maths classroom. London, Amnesty International.

Zaslavsky, C. (1999). Africa counts : number and pattern in African cultures. Chicago, Ill., Lawrence Hill Books.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!