Om NCM

Tillbaks till NCM:s webbplats

NCM:s uppgift är att stödja utvecklingen av matematikutbildning i förskolan, i det obligatoriska och frivilliga skolväsendet. Det inrättades genom regeringsbeslut i januari 1999. NCM är ett av flera resurscentra för olika skolämnen som inrättats de senaste 15 åren.

Centrumet finns vid Göteborgs universitet och leds av en föreståndare som, tillsammans med centrumets medarbetare, omsätter övergripande beslut.

Bland NCM:s personal finns personer med bakgrund, eller är verksamma, som lärare, lärarutbildare, forskare och matematiker. De ansvarar för och deltar i olika verksamheter och projekt som t ex

* utgivning av tidskrifterna Nämnaren och NOMAD
* utgivning av litteratur för lärarutbildning och lärarfortbildning
* deltagande i och arrangemang av seminarier, kurser och konferenser
* drift och utveckling av flera webbplatser.

Du kontaktar oss enklast via ncm@ncm.gu.se eller namnaren@ncm.gu.se.

peter_nystrom
Peter Nyström
Föreståndare
0766 186 837

Personal

Epostadress till NCM:s personal skrivs enligt fornamn.efternamn@ncm.gu.se

Ulrica Dahlberg
Ulrica är gymnasielärare i matematik och fysik. På NCM jobbar hon med publikationer, Kängurun och på senare år läggs stor del på Matematiklyftet där hon bland annat varit projektledare för IKT-modulerna. Hon deltar även i arbetet med Matematikverkstaden och utvecklar laborativt material för gymnasiet.
031 786 2286


Günther Dippe
Günther är IT-ansvarig vid NCM, miljösamordnare samt arbetsmiljöombud. Han har en mastersexamen i IKT och Lärande från IT-universitetet i Göteborg. Förenklad CV (pdf).
070 978 1935


Calle Flognman
Calle är gymnasielärare och har bland annat arbetat på högstadiet, gymnasiet och gymnasial vuxenutbildning. Arbetar som redaktör för tidsskriften Nämnaren och medverkar i arbetet med Nämnaren på Nätet. Bland intresseområdena ryms öppna frågor i undervisningen, matematikundervisningens språk och kommunikation i klassrummet.
031 786 6989


Ann-Charlotte Forslund
Ann-Charlotte arbetar med försäljning, order, fakturering och distribution av böcker, rapporter och våra tre tidskrifter, Nämnaren, Normat och Nomad samt en del övriga adminstrativa uppgifter.
031 786 6985


Anette Fröberg
Anette arbetar inom administrationen med bla ordermottagning, försäljning, fakturering, distribution av böcker och webbarbete samt har även hand om en del ekonomihandläggning.
031 786 2203


Ola Helenius
Ola är doktor i matematik med bakgrund från Chalmers och Göteborgs universitet, där han också har undervisat inom grundutbildningen och arbetat med utåtriktad verksamhet. Hans forskningsintressen är breda men rör matematiklärandets villkor på ett eller annat sätt. I forskargruppen AMBLE – Arena for Mind, Brain, Learning and Education samarbetar Ola med pedagoger, psykologer och neurovetare för att undersöka matematiklärandets psykologiska och neuronala grunder och hur olika former av matematikundervisning kan stödja barn med olika kognitiva förutsättningar. I ett samarbete med Torkel Klingberg vid Karolinska institutet studeras likartade frågor, men där utvecklas också spel för matematikträning och andra liknande pedagogiska hjälpmedel som forskarna sedan undersöker effekten av.

Ett annat av Olas forskningsintressen rör förskolans matematik och matematiklärande genom lek. Tillsammans med en forskargrupp med medlemmar från Sverige, Norge, Danmark och USA undersöks inte bara barns lärande i förskolemiljö utan även vilka kunskaper som förskollärare som skall undervisa i en sådan kontext behöver. Ett ytterligare forskningsintresse rör fortbildning av matematiklärare, speciellt i stor (nationell) skala. Tillsammans med forskare från Mälardalens högskola undersöks effekten av olika fortbildningsinsatser på lärarnas undervisning och attityder och på deras elevers lärande.

Ola är dessutom intresserad av sociopolitiska dimensioner av utbildning, t ex hur olika gruppers praktiska möjligheter att studera matematik beror på relationer mellan deras bakgrund och erfarenheter och skolsystemets konstruktion. De senaste åren har Ola arbetet med den nationella satsningen matematiklyftet, både med konstruktion av själva programmet och med framtagning av många av de fortbildningsmoduler som programmet består av. Ola är medlem i styrelsen för SMDF, Sveriges matematididaktiska förening, och samordnar nätverket LUMA – LärarUtbildare i Matematik. Han är även medlem av kommittéen Framtidens Skola. vid Kungliga vetenskapsakademin.
070 958 9384


Johan Häggström
Johan har en bakgrund som matematiklärare i grundskolan. Sedan 1992 är han verksam i utbildningen av matematiklärare vid Göteborgs universitet och har disputerat i matematikdidaktik med en jämförande studie av matematikundervisning i Sverige och Kina. Han är särskilt intresserad av relationen mellan undervisning och lärande i matematik, och är engagerad i flera Learning Study projekt tillsammans med matematiklärare. Johan medverkar i The Learner’s Perspective Study och LGK-projektet (Vetenskapsrådet). Han är redaktör och ansvarar för produktionen av NOMAD. Johan är medlem i Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning SMDF.
031 786 6987


Peter Nyström
Peter är föreståndare för NCM sedan 1 maj 2012. Han utbildade sig först till kemist, men sadlade snart om till lärare i matematik och kemi, och har undervisat i grundskolan, men framförallt i gymnasieskolan. När Umeå universitet fick uppdraget att utveckla nationella kursprov i matematik för gymnasieskolan fick Peter anställning där och var ansvarig för kursprov i såväl matematik A som matematik E. Efter att ha disputerat på en avhandling i pedagogik blev Peter projektledare för arbetet med nationella prov vid Umeå universitet, ett uppdrag han hade fram till sista december 2012. Hans forskning har i hög grad hållit sig till det matematikdidaktiska området, där fokus ofta varit på bedömningsfrågor. Han har också på senare år i sin forskning ägnat sig åt internationella storskaliga studier, framförallt TIMSS, och under en rad år varit en av Skolverkets mest anlitade experter i det sammanhanget, framförallt i matematik men också i naturvetenskap. Genom åren har Peter även medverkat i många sammanhang som rör fortbildning av lärare, alltifrån föreläsningar vid biennaler och studiedagar på skolor till klassrumsnära stöd i matematik, från förskola till gymnasium och vuxenutbildning.
076 6186 837


Görel Sterner
Görel är förskollärare, lågstadielärare och specialpedagog och undervisar i grundskolan i svenska och matematik. Hon har tillsammans med Ingvar Lundberg skrivit rapporten Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. Arbetar på NCM som projektledare med specialpedagogiska frågor och matematikdidaktik i förskola och grundskolans tidigare åldrar.
073 681 45 88


Lena Trygg
Lena är textil- och matematiklärare och har undervisat åk 1-9 i textilslöjd, åk 6-9 i matematik och byggde under en tioårsperiod upp en matematiksal på skolan. Hon är en av Nämnarens redaktörer och arbetar även med annat redaktionellt arbete. Är tillsammans med Elisabeth Rystedt författare till Matematikverkstadsboken, vilken har reviderats för nyutgivning 2013. Ansvarar för NCM:s matematikverkstad samt tillhörande webbsidor och annat kringmaterial. Lena är särskilt intresserad av användandet av laborativa material i matematikundervisningen.
031 786 6982


Karin Wallby
Karin har arbetat som mellanstadielärare. Hon har ett speciellt intresse för undervisning kring tal- och taluppfattning, geometri och problemlösning och arbetar i redaktionen för olika bokprojekt inom NCM. Dessutom ingår hon i arbetsgruppen kring Kängurutävlingen och är en av författarna boken Geometri och rumsuppfattning med Känguruproblem samt till rapporten Elevgrupperingar.
031 786 2196


Rose-Marie Wikström
Rose-Marie är administrativ samordnare med ansvar för ekonomi- och personaladministration, rese- och konferensarrangemang samt övriga administrativa arbetsuppgifter. Rose-Marie har stor och lång erfarenhet från administration inom akademin från Fysik på Chalmers och Göteborgs universitet.
031 786 2206


Adresser

Besöksadress: Vera Sandbergs Allé 5A, Göteborg
Postadress: Box 160, 405 30 GÖTEBORG
Företagspaket: Vera Sandbergs Allé 5a, 2tr, 411 33 GÖTEBORG
Fakturaadress: Göteborgs universitet/NCM, Box 115, 405 30 GÖTEBORG
OBS! Vår beställares beställarID måste finnas på fakturan.

Besök

Reser du med tåg eller buss till Göteborgs central tar du förslagsvis spårvagnslinje 7 (märkt Tynnered) eller 10 (Guldheden) och stiger av vid Kapellplatsen. Resan tar ca 10 minuter. Karta.

Personal
Vid besök till NCM:s personal, ta kontakt per telefon eller e-post.

Bibliotek
För att besöka NCM:s bibliotek kontakta Rose-Marie Wikström.

Bokning av besök
För bokning av nedanstående typer av besök kontakta Anette Fröberg.

Läroboksutställning
Ett besök i läroboksutställningen är kostnadsfritt men kontakta Rose-Marie Wikström innan besöket.

Informationsbesök NCM/Nämnaren
Informationsbesök, ca 1 timme och kostnadsfritt, är avsett för de grupper som önskar information, diskussion och en orientering om NCM:s och Nämnarens verksamheter.

Matematikverkstad
Lärargrupper (om högst 12 personer) får under 2 timmar information och en orientering om matematikverkstaden och ett laborativt arbetssätt i matematik. Kontakta Anette Fröberg för att diskutera datum.
Avgift 400 kr per person. Vid bokning frågar vi efter fakturaadress, så ha den och skolans organisationsnummer tillgängligt samt ev referens- eller scanningskod. Bokad plats debiteras om inte avbokning sker tre veckor före besöket.
Ta gärna med kamera!

Återbesök i matematikverkstaden
Ibland vill grupper som varit på ett informationsbesök återkomma och själva sitta och jobba med det material som finns i matematikverkstaden. För ett sådant besök är avgiften 1000 kr (inkl GU:s avgifter, exkl moms). Eventuella kostnader för förbrukningsmaterial tillkommer.
För bokning, ta kontakt med Anette Fröberg.

Övriga besök
För övriga önskemål om besök kontaktar du Anette Fröberg.

NCM:s nyhetsbrev

Då och då skickar vi information om vad som händer vid vårt centrum.
Prenumerera eller avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Miljöarbete

Detta är en samlingssida för miljöarbetet vid NCM. Här finner du också länkar till Göteborgs universitets startsida för miljö och hållbar utveckling, handbok för miljö & hållbar utveckling och Gemensamma förvaltningens miljöhandlingsplan.

Miljömål/Handlingsplan

Miljöaspekter

 • NCM:s samtliga miljöaspekter
 • NCM:s betydande miljöaspekter

  NCM:s samverkanspartners och målgrupper

  NCM:s verksamhet präglas självfallet av vårt uppdrag och därmed av våra målgrupper och samverkanspartners. Målgrupper är främst lärare i förskola, skola och vuxenutbildning men även skolor och kommuner. Samverkanspartners är verk, myndigheter och organisationer såväl nationellt som internationellt. Verksamheten är därmed till absolut största delen utåtriktad.

  Resor och transporter
  NCM är ett nationellt resurscentrum med uppdrag över hela landet vilket medför många resor i tjänsten.

  De viktigaste indikatorerna för NCM:s klimatpåverkan är resor, transporter och energianvändning. Resandet för centrumets medarbetare medför en betydande klimatpåverkan. Flygresor står för ca 93% av koldioxidutsläppen vid Göteborgs Universitet. För flygresor kortare än 500 km skall om möjligt tåg/buss användas. Alternativet videokonferens måste i samtliga fall övervägas.

  Viss personal bor långt från arbetsplatsen och har sämre tillgång till kollektiva kommunikationer. Därför använder de bil till och från arbetet. Flertalet medarbetare har möjlighet att arbete på distans vilket också utnyttjas i relativt stor utsträckning.

  NCM tar ofta emot besök både av enskilda och grupper från hela landet. Vägbeskrivning för både bilburna och användare av kollektivtrafik finns.

  Datorer och IT

  Användninga av modern IT kan medföra minskad miljöbelastning. E-post ersätter fysiska transporter och så länge ebrev läses från skärm minskas pappersförbrukningen. Genom elektroniska möten via exempelvis Skype (p2p eller mindre grupper utan behov av video) eller videokonferens kan en hel del resande undvikas.

  Negativt för miljön är att alltför ofta sker utskrifter slentrianmässigt och att skärmar och datorer försätts i vila (stand-by) i stället för att stängas av. Denna ”vilo-el” kan för ett hushåll uppgå till 10% eller mer av den totala elförbrukningen (inga uppgifter har hittats för kontor). IT-utrustning innehåller olika mer eller mindre farliga ämnen och föreningar vilket leder till ökad miljöbelastning vid återvinning/destruktion.

  Avfall
  Även om NCM främst är en kontorsverksamhet så skapas en del avfall.

  NCM har papperssorteringskartonger vid varje arbetsplats. Innehållet samlas ihop och lämnas till Chalmers. Uttjänta batterier lämnas i därför avsedda uppsamlingsboxar. Hushållsavfall källsorteras och tas om hand av Chalmers lokalvårdare.

  Inköp och avrop på ramavtal

  Upphandlingsenheten på Avdelningen för lokaler och försörjning upphandlar för hela GU. Miljökrav i dessa upphandlingar har en stor positiv miljöeffekt, motsatsen gäller vid avsaknad av miljökrav. NCM undersöker alltid om avtal finns vid inköp av produkter och handlar i största möjliga utsträckning från dessa avtalspartners.

  Lokaler
  NCM hyr lokaler av Chalmers Fastigheter som också ansvarar för städning av dessa.

Utbildning

Litteratur om miljö och matematikundervisning

D’Ambrosio, Ubiratan (1994). On environmental mathematics education. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 6(1994), s. 171-174.

Areskoug, Mats (1991). Miljömatematik. Nämnaren 1991:1, s. 32-34.

Areskoug, Mats (1990). Miljöräkneboken. Dalby: Carlstedt.

Fritzén, Lena & Klewborn, Elisabeth (1991). Lilla miljöräkneboken : sopor. Dalby: Carlstedt.

Fritzén, Lena & Klewborn, Elisabeth (1991). Lilla miljöräkneboken: trafik. Dalby: Carlstedt.

Fritzén, Lena (1993). Matte i miljöundervisningen. Nämnaren, 1993, 1, s. 32-35.

Fusaro, B.A. and Kenschaft, P.C. (eds.) (2003). Environmental mathematics in the classroom. Washington, DC : Mathematics Association of America.

Gibbons, Rachel (2007). Climate change 1 : experiencing temperature change. Equals, 13(2007): 1, s. 17.

Hunziker, Marianne & Öhman, Lotta (1994). Kan det verkligen bli solrosor av sopor? Nämnaren 1994:4, s. 4-7.

Jablonka, Eva (2003). Mathematical literacy. In Bishop, A. et al. (red.) Second international handbook of mathematics education. P. 1. (pp. 75-102) Dordrecht: Kluwer.
(I Jablonkas artikel finns underrubriken: Mathematical literacy for environmental awareness. s. 86-89.)

Kommittén för utbildning för hållbar utveckling (2004). Att lära för hållbar utveckling : betänkande (Statens offentliga utredningar 2004:104). Stockholm: Fritzes (pdf).

Myndigheten för skolutveckling (2004). Lärande om hållbar utveckling : temaskrift (2004).Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Myndigheten för skolutveckling (2005). Utmärkelsen förskola för hållbar utveckling : en livsviktig inbjudan till din förskola. (2005). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Myndigheten för skolutveckling (2005). Utmärkelsen skola för hållbar utveckling : en livsviktig inbjudan till din skola. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2005.

Myndigheten för skolutveckling (2005). Utmärkelsen skola/vuxenutbildning för hållbar utveckling : en livsviktig inbjudan (2005). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Parker, Diane (2003). Take care of Mother Earth : technology and the environment. Teaching children mathematics, 9(2003): 7, s. 414-419.

Poldfeldt, Hans (1886). Miljöstatistik : bra tillämpningsområde. Nämnaren, 1986/87: 4, s. 39.

Renert, Moshe (2011). Mathematics for life: sustainable mathematics education. For the learning of mathematics, Vol. 31 Nr. 1 (2011), s. 20-26.

Ryding, Ronnie (2005). Gäst hos verkligheten : tryckeriet. Nämnaren, 2005:4, s. 12-13.

Sandell, K., Östman, Jan. & Östman, Leif. (2005). Education for sustainable development : nature school and development. Lund: Studentlitteratur.

Öhman, Johan m fl. (2004). Hållbar utveckling i praktiken : [så gjorde vi på vår skola]. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Verksamhetsstöd

NCM specifika verksamhetsrutiner

 • I dagsläget finns inga unika NCM-rutiner utarbetade.

Göteborgs universitet

About NCM

NCM is the Swedish national resource centre for mathematics. Its main task is to support the development of Swedish mathematics education. It is one of a number of centres for different school subjects established by the government over the last 15 years. NCM does not come under the auspices of any state authority, but is an independent body at Göteborg University.
Read more ...

Background
In 1999 the Swedish government decided to establish a national resource center for mathematics education at Göteborg university. The center would co-ordinate, support, develop and implement the contributions which promote Swedish mathematics education from pre-school to university college.

The center would also utilize the experiences and the knowledge base which has evolved within the framework of the Nämnaren project which started as a journal for mathematics education in 1974. After years of planning, the first issue of a second journal, Nordic Journal for Research in Mathematics Education, NOMAD, was launched in the fall of 1993.

Personnel
Among those working at NCM, are people with experience from the national school curriculum, syllabus and test development work, national and international assessment and conference activities, national and local research and competence development projects. Also people with knowledge of ICT and distance learning, teacher training and supplementary education, text book production for both teachers and students, work in pre-school, pre-school classes, all the levels of the nine-year compulsory school, upper secondary school and as remedial teachers. In addition, there are researchers in mathematics and mathematics education.

Current work
Our current projects include, among other, the publication of the two journals, Nämnaren and NOMAD and literature for both pre-service and in-service training. We also participate in and arrange seminars, courses and conferences. Our current largest undertaking, together with the National board of education, is the in-service project Matematiklyftet, which aims at reaching all teachers of mathematics during a four-year period.

Om kakor (cookies) i denna webbplats

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade kakor (eng. cookies).

Cookies på ncm.gu.se och dess associerade webbplatser
Det finns två typer av kakor – permanenta och temporära (sessionscookies). Permanenta lagras som en fil i din dators hårddisk under en viss tid. Temporära lagras tillfälligt i din dators arbetsminne och tas bort efter avslutat besök.

Denna webbplats använder endast temporära kakor för inloggade användare. I övrigt används inga kakor.

Vill du undvika kakor (cookies) kan du göra det genom att ställa in din webbläsares säkerhetsinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om att en webbsida innehåller cookies.

Läs mer om EU:s Cookie-direktiv (i nytt fönster).

Kontrollera NCM:s webbplats med Post och Telestyrelsens kakservice (i nytt fönster).

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) reglerar hur register med personuppgifter får upprättas och användas. När du skickar en beställning, anmäler dig till en konferens, kurs eller kängurutävlingen eller registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev sparas dina uppgifter hos oss.

Uppgifterna sparas hos oss för att möjliggöra nödvändig admministration, uppföljning och kontakt. NCM är skyldig att på begäran rätta, blockera eller utplåna uppgifterna (§ 28). Enligt PuL har varje registrerad person rätt att en gång per år erhålla besked efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej (§ 26).

Dina uppgifter lämnas aldrig ut till tredje person.

Information om personuppgifter lämnas av
NCM, Göteborgs universitet, Box 160, SE-405 30 Göteborg

Personuppgiftslag (1998:204) [notisum.se] (i nytt fönster).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!