Tidskriftsnytt, april, 2006

TidskriftsnyttApril, 2006
Teaching statistics 2006:2 – Första delen av en föreläsning från The Royal Statistical Society Schools Lecture 2004 om lögner och statistik (finns att läsa här tillsammans med tidigare och senare föreläsningar: http://www.rss.org.uk/main.asp?page=2179). Studenternas bristande kunskaper i matematik är ett bekymmer vid statistikkurser på universitetet.
Mathematics in school 2006:2 – Referat från ett tillfälle då man lät elever från årskurs tio deltaga i filosofiska diskussioner om matematik. Angående primtalet och oturstalet tretton. Bevis i geometri med hjälp av pappersvikning. Reflektioner över problem och deras bevis. Derek Holton presenterar ett problem han kallar ”400 problem” (finns här tillsammans med en mängd andra http://www.nzmaths.co.nz/PS/L5/Level5.aspx). Handlar subtraktion om skillnad eller jämförelse?
History and pedagogy of mathematics: Newsletter 2006 mars – Intervju med Ubiratan D’Ambrosio, matematikhistoriker tillika -pedagog. Rapporter från konferenser i Paris och Beijing. 1800-talets matematikkultur i Bulgarien.
Matematika v skole 2006:3
Mathematics teaching in the middle school Vol.11(2006) nr 6 – Diskussioner i klassen vid arbete med hastigheter. I frågespalten diskuteras elever som inte gillar matematik. Prestationer i matematik i årskurs 8 med fokus på etnicitet. Mono-pi-ly är ett spel där man övar sig i geometriska begrepp.
Journal for research in mathematics education 2006:1 – En undersökning visar att matematikundervisning i årskurs åtta fortfarande ser ut mer som den såg ut under hela förra seklet än enligt riktlinjerna i NCTM’s Principles and standards. En – som det verkar – lyckad satsning att i fattiga områden införa forskningsbaserad matematikundervisning.
PRIMUS, Problems, resources and issues in mathematics undergraduate studies 2006:1 – Universitetsstuderande skriver uppsatser där de analyserar bevis. Ett statistikprojekt vid Ithaca College, där man samlar in data från själva institutionen.
Nämnaren 2006:2 – Gymnasiets mål ställs mot högskolans förväntningar. Vad är kunskaper i matematik? Matematik kring Turning Torso. En matematiker tillika klassmorfar erfar hur elever i klassrummet kan gå bet på matematikuppgifter, vilka de klarar galant utanför skolan.
LMNT-nytt 2006:1 – Stökiometriska beräkningar i kemin. Vid Stockholms universitete har man tagit initiativ till ett nätverk för lärare i gymnasiet. En illustration till uträkning av pyramidens volym. Nya matematikuppgifter.
Utbildningsutskottets betänkande
2005/06:UbU15 Högskolan: Övergripande frågor och organisationsfrågor.
2005/06:UbU16 Lärarutbildning och lärare
Science and education 2006:5 – Vid fysikstuderandes svårigheter att förstå differentialkalkyl har man försökt illustrera matematiken genom att gå tillbaks i differentialkalkylens historia till Leibniz och Cauchy och sedan till den franske matematikern Fréchet,vilken var den som kunde ge en definition på problemet.
School science and mathematics 2006:2 – En kurs i problemformulering gav positiva förändringar till grundskolelärares attityder till matematikämnet och undervisningen. Diskussioner med lärarstuderande om division med noll.
Mathematical thinking and learning 2006:2 – Watson och Mason analyserar lösning av matematikuppgifter utifrån Ference Martons synsätt. Elever prestationer och förståelse av linjära ekvationer och olikheter efter undervisningstillfälle. Utveckling av matematisk förståelse som en kollektiv process.
Learning and instruction 2006:1 – Undersökning av utvärderingar av problemlösning ger inga entydiga förklaringar till skillnaden i prestationer. I ett nationellt prov i matematik med judiska respektive arabiska åttondeklasser fanns en klar skillnad i prestationer till de arabiska elevernas nackdel och i denna gruppen presterade dessutom flickorna klart sämre än pojkarna, vilket inte var fallet i den judiska gruppen.
Qvartilen 2006:1 – En minnesruna över Jan Holst, som var professor i matematisk statistik vid Lunds Tekniska Högskola. Föreningen medicinsk statistik hade årsmöte i höstas från vilket vi i denna tidskrift kan läsa ett referat. Under avdelningen Debatt ventilerar Valter Sundh vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg sina åsikter om kvalitén på utbildningen i medicinsk statistik och verktygslådeprincipen. Angående ickestatistiker som undervisar/”kvackar” i statistik på universiteten. Tom Brittons erfarenheter av att handleda afrikanska doktorander. Lärofäder i statistiken historia.
Förskolan 2006:4 – Specialnummer om förskolan i Europa. OECD har gjort en kartläggning av förskola och barnomsorg presenterat i publikationen” Early childhood education and care”. Om barnböcker i Europa.
Science & education 2006:2, 3, 4 – Special issue: Science teaching in early modern Europe. Undervisning i matematik och astronomi i Frankrike 1550-1650. Tidig undervisning i matematik och geografi i England. Naturfilosofi och matematik i 1500-talets Bologna.
MatematikMagasinet nr 27, april 2006. – Man citerar den svenska tidskriften Nämnaren, vars utsände medarbetare i Pedagorien rapporterar om gymnasiereformen därstädes. Vackra cirkelindelningar. Om att få golvmattor att passa på aktuell golvyta. Två reaktioner på Mogens Niss uttalande i tidningen Politikens artikel från den 7 mars ”Matematikniveauet i folkeskolen er faldet”. Några problem från Junior Balkan-olympiaden sommaren 2005. Två Opgavehjörner. Man citerar NCTM:s Newsletter där det uppmärksammas att Albert Einstein föddes den 14 mars – alltså på Pi-dagen.
Science and education 2006:1 – Inget om matematikundervisning i detta nummer. Dewey-perspektiv på undervisningen i naturvetenskap. Angående respekt för historia.
Teaching mathematics and its applications 2006:1 – Användingen av geometri och proportionsberäkningar vid jordbruksdepartementet i USA. Statistik, prognoser och analys för basketbollturneringar. Kan matematiska beräkningar förhindra plötsliga kollapser i sill- och fiskebestånden?
The mathematical gazette 2006: mars nr 517 – Hur många gånger måste man flytta en sprinkler för att få hela gräsmattan vattnad samtidigt som man vill ha så lite vattning som möjligt utanför respektive så liten yta som möjligt som blir bevattnad mer än en gång? Variation över Pythagoras sats. Problemhörna.
Pedagogisk forskning i Sverige 2006:1 – Tycker elever att deras föräldrar engagerar sig i och stöder dem i deras skolarbete? Behöver lärarutbildningen ett ”huvudämne” för att få en identitet?
Tidskrift för lärarutbildning och forskning 2006:1 – Tema: Värdegrund. Lärarutbildarnas syn på gemensamma värden i lärarutbildningen. Lärarstudenternas syn på detsamma. Undervisning i yrkesetik i lärarutbildningen. Demokratiutbildning.
Recherches en didactique des mathématiques 2005:3 – Ett verktyg för analys av förhållandet mellan argumentation och bevis. Matematikuppgifter och begrepp vid undervisning om mått.
Medlemsblad för SMaL 2006:1 – Information om föreningens sommarkurser. Variation av en matmematikuppgift så att den kan passa alla stadier. Sudoku.
Mitteilungen der Deutschen Mathematiker-Vereinung 2006:1 – Intervju med Robert Aumann, ekonom och matematiker, tillika förra årets nobelpristagare i ekonomi.. Från konferensen Matematik och kultur i Italien. Minnesartikel med anledning av hundraårssjubiléet av Hans Freudenthals födelse.
Tidigare tidskriftsnytt

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!