Tidskriftsnytt, april, 2008

Gå till våra tidskriftssidor för vidare information, innehållsförteckningar med mera … Canadian journal of science, mathematics and technology education 2007:4 – Matematiklärare träffades en gång i månaden i Professional Learning Groups för yrkesmässig utveckling – här diskuteras utfallet av dessa träffar. Vad som avgör studenternas val av matematikkurs i årskurs 10 och hur studenterna genomför sina kurser.
NCSM Newsletter Vol. 38(2008): 3 – Presenterar program och föreläsare inför årsmötet i Salt Lake City 7-9 april.
For the learning of mathematics 2008:1 – Paul Ernest påbörjar i detta nummer en artikelserie om matematisk text ur en semiotisk synvinkel. Komplicerade och komplexa mönsteraktiviteter. Lerman och Jaworski skriver minnesartikel om Leone Burton. Sinclair återkommer till den estetiska sidan av matematiken, men nu som en kollektiv erfarenhet i klassrummet. Vilka problem upplevs av lärare som vackra?
Educational studies in mathematics Vol. 67(2008): 2 – Matematiklärares kompetensutveckling som en kollektiv process sammanhörande med kollektiva rutiner. Intervjuundersökning med blivande matematiklärare på praktik om deras syn på effektiv undervisning. Ord som sätter stopp för respektive uppmuntrar till diskussion på matematiklektioner.
Learning and instruction 2008:1 – Föreställningar och missupfattningar vid multiplikation med bråk. Att lära sig bevis inom geometrin.
SMaL:s medelmsblad 2008:1 – Samverkansprojekt mellan grundskollärare och högskolelärare. Lesson Study-projekt i Skövde.
NOMAD 2008:1 – ICMI 100 år; Valero och Blomhöj ger en historik över organisationens verksamhet. Om algebran i gymnasiets läroböcker under fyrtio år. Högskolestudenters strategier i problemlösning. Klassrumsklimatets betydelse för elevers attityder till matematik.
Skolvärlden 2008:6 – Problemlösning, ett sätt att komma längre i matematiken.
Mathematics teacher Vol. 101(2008): 8 – Att studera kvinnliga matematiker som utgångspunkt för dessas inriktning inom ämnet. Vad är jämlikhet i matematikundervisningen? Problemlösning som övar olika måttenheter när man poppar popcorn.
FOCUS on learning problems in mathematics 2007:4 (försenat nummer) – Aktionsforskning som utgångspunkt i undervisningen av elever med matematiksvårigheter på gymnasiet. Lyssnandet – en vital faktor vid problemlösningsdiskussionerna.
Matematik 2008:3 – Ett talhus hjälper eleverna att förstå positionssystemet. Interaktiv whiteboard i matematikundervisningen. Matematikteater där eleverna själva deltar som författare – se videosnutt på Youtube. Arbete med tallinjen i olika utförande.
International journal for technology in mathematics education 2008:1 – Hur computer algebra systems kan användas som hjälp i utvärderingen. Österrikiskt projekt med symboliska räknares inverkan på undervisningen.
Teaching children mathematics Vol. 14(2008):8 – Barn från årskurs 2 till 5 fick i uppgift att gruppvis och individuellt undersöka begreppet en miljon. Lektionsförslag till hands-on arbete med sannolikhet och prognoser. Problemlösningslektion för barn med annat modersmål.
Journal of mathematics teacher education 2008:2 – Videoinspelning av blivande gymnasielärares praktiklektioner underlättar den egna lektionsutvärderingen. Matematikärare på fortbildning ingick i en studie där man undersökte deras ämneskunskaper, syn på ämnet och undervisningen.
Educational studies in mathematics Vol. 67(2008): 3 – Jämförelse av förmågan til logiskt resonemang hos studenter som studerar avancerad matematik och konststuderande på hög nivå. Om studenters varierande matematiksvårigheter resulterande i varierande åtgärder vid övergången gymnasiet – universitet.
Recherches en didactique des mathématiques 2008:1 – En debatt om fransk och framförallt frankofon matematikdidaktik och huruvida den internationellt sett isolerar sig.
Aktiva (skolföräldrar) 2008:2 – Skolan bromsar intellektuellt särbegåvade barn – här Malin som efter fyra veckor i första klass hade räknat klart matteboken och nu inför matematikprogrammet vid universitet redan läst de flesta kurserna för första året.
Australian primary mathematics classroom 2008:1 – Power point kan användas för att ge en dynamisk aspekt till undervisningen om vinklar. En laborativ lektion i årskurs 5 där man övar mått och tillverkar ett pennfack. Förslag till undervisning i hur man avläser och mäter tid.
Australian mathematics teacher 2008:1 – Om relevans och att anknyta matematik- och naturkunskapsundervisningen till elevernas värld. Symbolen pi förknippas med cirkeln, men kan förekomma i oväntade sammanhang. Begreppskartor underlättar bråkundervisningen. Tangram och geometri.
International journal of mathematical education in science and technology 2008:2 – Lärarstuderande på praktik på gymnasiet och deras användning av papper och penna respektive undervisningsteknologi fär att åskådliggöra matematiska resonemang angående derivata. Undersökning huruvida studenters användande av grafiska handräknare motsvarar lärarnas förväntningar.
School, science and mathematics 2008:3 – Inträdesprov i matematik till gymnasiet i Turkiet visade väldigt små genusskillnader i resultaten från alla landsändar. Argument för att aktiv samhällspraktik förutom praktikundervisning skulle ge blivande matematiklärare bättre förutsättningar att bli duktiga i sin profession.
Learning and instruction 2008:2 – En studie visar att då elever arbetar tillsammans ger kamraternas stöd och förklaringar bättre resultat jämfört med lärarens.
Mathematics teaching in the middle school Vol. 13(2008):8 Focus issue: Developing mathematical understanding through representations – Representationernas roll inom bråk, addition och subtraktion. Låta eleverna använda sig av representationer från sin egen vardag som exempelvis bitar av pizzor, snören eller apelsiner.
MatematikMagasinet 39, 2008: april – Huruvida talet 19 kan vara ett intressant tal samt ett svar på den frågan. Några problem från Georg Mohr-tävlingen samt årets tävlingsresultat. Några Ramanujan-formler. Ett matematiskt problem som kunde ge anledning till lite forskning och underlag till ett skriftligt projekt.
Journal für Mathematik-Didaktik 2008:1 – De studerandes förmåga att i problemlösning använda sig av dynamiskt tänkande – att se problemen ur olika synvinklar – och att kunna överföra sina färdigheter till andra områden. En analys av strukturen i tyska läroböcker i matematik från olika stadier och nivåer visar att dessa konserverar en förlegad undervisningskultur.
Mathematics teacher education & development Vol. 8(2007) Specialnummer om matematiklärares fortbildning – Om ett projekt på Nya Zeeland där skolan och lärarna arbetade tillsammans med implementeringen av reformer i matematikundervisningen. Förskollärare fortbildar sig i matematiklärande för små barn. Medlemmarna i en grupp som leder fortbildningskurser kommenterar kursmoment och diskuterar för- och nackdelar med att vara ett fortbildningsteam.
Forum for matematikkens didaktik 2008:1 – Rapport ”Hvor er faget på vej hen?” från Matematikundervisningskommissionens höstmöte. Lene Lindenskov ska installeras som professor 25 april.
Teaching mathematics and its applications 2008:1 – Affärsmatematik för första årets studenter på universitetet. Effekten av regelbundna besök av en matematiker på högstadiet.
Teaching statistics 2008:2 – En grafisk framställning över Napoleons katastrofala invasion i Ryssland 1812 blev ett exempel på hur statistik kan vara utgångspunkt för en inspirerande upplevelse både för elever och lärare. Resultatetredovisning från en studie där det framgår att mörk choklad sänker blodtrycket kan användas för en diskussion om statistik, mätresultat och inferensmetoder.
Nämnaren 2008:2 – Kan schackspelande ge bättre matematikkunskaper? Eventuella samband mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter. Förslag till avdramatisering av undervisningen i ekvationer. Använda kastanjer i matematikundervisningen för årskurs 2. Måste man känna till negativ Gausskrökning för att virka en mössa?
Meddelanden från Åbo Akademi 2008:7 – Robert Fullér, professor i matematik i Budapest men för tillfället gästforskare vid Åbo Akademi, bygger matematiska modeller som används i grunden för det verkliga livet. Vuxenpedagogik blir huvudämne vid ÅA.
Mitteilungen der DMV 2008:1 – Om matematiken i mönsterstickning. Har bloggen blivit ett nytt medium för matematiken? Referat från en Gauss-föreläsning i Bonn. Leibniz, Carmuel, Harriot och dualsystemet.
Mathematics teaching in the middle school Vol. 13(2008): 9 – Att inte ha ”är lika med”- tecknet helt klart för sig utgör en av de största svårigheterna i algebra. Kinesiska elever förväntas kunna mer om division och bråk än enbart hur man gör uträkningarna.
International journal of mathematical education in science and technology 2008:3 – Dataprogrammet Maple TA som hjälp vid utvärdering av matematikkunskaperna på ingenjörsprogrammet.
Innehåll: MD

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!