Tidskriftsnytt, april, 2010

Teaching mathematics and its applications 2010:1 – Vid problemlösning med maximum respektive minimun kan man med fördel använda ett algebraiskt tillvägagångssätt redan i början av gymnasiet. En övning i talteori eller matematisk problemlösning är problemet med sjömännen och kokosnötterna, vilket här löses genom att använda diagram.
Journal for research in mathematics education 2010:2 – Vari består den yrkesmässiga skickligheten i att observera barns matematiska resonemang?
Educational studies in mathematics Vol. 73(2010):3 – Förskolebarn vars lärare hade gått en kurs i förskolans matematik kunde finna fler lösningar på matematikproblem än andra förskolebarn. Genusskillnader i förskolebarns matematiska prestationer var företrädesvis relaterade till skillnader i interaktionen mellan barnen och förskolläraren.
Mathematics teaching in the middle school Vol. 15(2010):7 – Ingenjörsstudenter besökte en sjundeklass och arbetade med skalor med hjälp av dockskåp och leksaksbilar som eleverna fick mäta och sätta i relation till föremålens mått i verkligheten. Ge eleverna metoder att arbeta med problemlösning genom att göra en uppskattning före uträkningen ger en bra förståelse för algebra. Om läraren är förtrogen både med grundskolans, högstadiets och gymnasiets matematik kan det överbrygga övergångssvårigheterna för eleverna.
Australian mathematics teacher 2010:1 – Universitet i Victoria, Australien har komponerat ett kompetensutvecklingprogram för icke-behöriga gymnasielärare i matematik, vilka är ganska många till antalet. En undersökning i Victoria visar att nivågruppering i matematikundervisning är allt vanligare ju högre upp i årskurserna man kommer från klass sju och uppåt, vilket de flesta lärare är positiva till.
Australian primary mathematics classroom 2010:1 – Framgångsrikt arbete i matematisk förståelse, taluppfattning och representationer med små barn från den australiska ursprungsbefolknignen. Förslag till hur man ändra trenden att så många barn lämnar skolan med en negativ uppfattning om matematik. Erferenheter från undervisning om matematisk notation.
Journal of mathematics teacher education 2010:1 – Lärare borde lyssna mer till sina elevers lösningar på matematiska uppgifter och ha så pass matematiska kunskaper att de kan ställa frågor som hjälper eleverna att verifiera sina lösningar. Trots att många lärare låter sina elever diskutera matematik i större och mindre grupper intervenerar de ofta genom att ge svaret/lösningen på det matematiska problemet i stället för att ställa sådana frågor som kan leda diskussionen vidare.
Canadian journal of science, mathematics and technology education 2010: 1 Special issue ”Environmental education in science, mathematics and technology education” – Utvärdering av miljöhänsyn och hållbar utveckling som en viktig aspekt av undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik i Sydafrika. Hur går det med miljöaspekterna då undervisningen sker på distans?
Journal für Mathematik-Didaktik 2010:1 Special issue ”Empirical research on mathematical modelling” – Beskrivning hur tankebanorna går hos elever som löser matematiska problem. Jämförelse mellan tyska och kinesiska studenter som arbetade med matematiska modeller visade att bland de tyska studenterna framkom inga skillnader mellan flickor och pojkar, vilket var fallet bland de kinesiska; dessutom visade det sig att elevernas prestationer var högre i båda länderna ju äldre eleverna var.
PRIMUS 2010:2 Special issue ”Application activities to enhance learning in the mathematics-biology interface” – Differentialekvationer vid uträkning av dosering inom farmakologi.
MatematikMagasinet 51, 2010: april – Aritmetiska och geometriska medeltal. 7-, 9- och 11-kantingar. Ett kombinatorik-problem med en magisk kvadrat 3 x 3.
Teaching children mathematics Vol. 16(2010): 7 – Försök att starta en diskussion om den japanska kursplanen skulle kunna berika amerikansk undervisning och lärande i matematik. I förskolans avdelning för arbete med vatten och sand undersöker barnen kvantiteter och övar sitt matematiska tänkande.
Forum for matematikkens didaktik 2010:1 – Verksamhetsberättelse för 2009. Huvuddrag från NAVIMATS årsrapport.
Matematik 2010:1 – Matematiksvårigheter blir alltmer uppmärksammat i danska styrdokument. Referat från Vindens dag, projekt om klimat och matematik. Program för den danska matematiklärarföreningens sommarkurs.
Dimensio 2010:2 – En hel del om GeoGebra men mer än så förstår jag inte.
International journal of mathematical education in science and technology 2010:3 – Kan IKT fungera som en motivering att studera matematik eller tvärsom och är frågan genderspecifik? Födelsedagsproblemet kopplat till talteori – en inspirerande uppgift för högpresterande elever som börjar gymnasiet
Förskolan 2010:4 Tema: Tidig matematik – På Nolängens förskola i Alingsås uppmärksammar man matematiken i vardagssituationer. Om Alan Bishops syn på matematiken som en kulturyttring och Fröbels arbete med matematik i förskolan redan 1840. Camilla Björklund ser matematiken för de yngsta barnen som ett viktigt socialt och kulturellt redskap. Sterners och Lundbergs studier om räknesvårigheter och dyskalkyli.
Mathematics teacher Vol. 103(2010): 8 – Korrespondensen mellan Pascal och Fermat kan ge studerande insikt om problemlösningens tidskrävande och ibland krokiga vägar. Geometer’s Sketchpad vid undersökningar av det sluttande planets egenskaper.
The American mathematical monthly 2010:4 – Symmetrigrupper och tornet i Hanoi. Problem och lösningar. Med mera.
Math horizons 2010: April – The Mobile (geografiskt namn) mathematical society i Alabama och deras aktiviteter. Presentation i intervjuform av Arkimedes.
Mathematics magazine 2010:2 – Casinots nya spel Multiplikationsspelet och spelteori. Några artiklar om Sudokus. Problem.
Nämnaren 2010:2 – Utvärdering och analys av ämnesproven i matematik för årskurs 3. Några elevaktiviteter som kan göra bråk levande. Matematiklektioner med en av matematiklärarna som i år fick Ingvar Lindkvistpriset.
International journal for technology in mathematics education 2010:1 – Presentation av en pågående longitudinell användarundersökning av symbolhanterande räknares effekter på elevernas matematiska förståelse.
PRIMUS 2010:3 – Utvärdering av en universitetskurs i allmän matematik som visar att eleverna höjde sina prestationer men inställningen till ämnet förbättrades inte – snarare tvärsom. I en kurs i matematiska modeller och analys undersökte studenterna vad de ekonomiska konsekvenserna av dibetes för ett land som Förenta staterna.
Journal of mathematical behavior 2010:1 – Studie i lärares och elevers matematiska språk och graden av elevernas deltaktighet i diskussionen under en lektion i mått och uppskattning. Hur studenter omvärderar sina hypoteser och bevis då man upptäcker att de gamla inte håller.
Teaching children mathematics Vol. 16(2010): 8 – Amerikanska elever med ett annat modersmål kan lättare förstå matematiken genom de ord som låter samma och betyder samma på deras eget modersmål och på andraspråket. Modeller för lärares och speciallärares planering och arbete tillsammans med matematikundervisningen för elever med svårigheter.
Mathematics teaching in the middle school Vol. 15(2010): 8 Focus on technology – Fyra olika sätt at använda grafiska handräknare i matematikundervisningen. När det är fördelaktigt att använda undervisningsteknologi och när det inte är fördelaktigt. För elever med inlärningssvårigheter kan det ta för mycket av uppmärksamheten att plocka med konkret material medan däremot konkret material i virtuell form kan eliminera det problemet.

Innehåll: MD

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!