Tidskriftsnytt, april, 2011

Learning and Instruction 2011:3 – Videofilmer av 10-åriga högpresterande elever som löste problem två och två visade att ju svårare problemen var desto större del av diskussionerna var av metakognitiv art.
Journal of Mathematics Teacher Education 2011:1 – Grundskollärare i ett låginkomstområde i USA deltog som observatörer i extralektioner efter skoltidens slut med elever från minoritetskulturer och kunde studera deras matematiska resonemang och aktiviteter. Ett ramverk för att mäta kvalitén på lärares instruktioner under matematiklektionerna.
Teaching Children Mathematics Vol. 17(2011):7 – Tredjeklassare tyckte det var spännande att analysera vilka de vanligast förekommande felen var i lärarens subtraktionsuträkningar och i kamraternas.
For the Learning of Mathematics 2011:1 – Hur kan man både generalisera och specificera begreppet undervisning? Grafer presenteras i skolan som neutrala och objektiva representationer, men bär på kulturella och kroppsliga associationer såväl som mytologiska och kosmologiska. Matematiska upplevelser och praktiker – exempelvis måttsrelaterade – som barn bär med sig hemifrån och hur skolan kan ta till vara på dessa.
International Journal for Technology in Mathematics Education 2011:1 – Grafiska handräknare använda i undervisningen av matematskt begåvade elever kan vidga och berika matematiken och föra elevernas utveckling framåt. Stimulerande frågor och diskussioner som uppstår då datorns beräkningsprogram presenterar ett resultat som eleverna inte hade förväntat sig.
TMME, The Montana Mathematics Enthusiast Fritt tillgänglig online! 2011:1/2 – Lärares uppfattning av begreppet noll samt när och hur de för in nollan i sin undervisning. Största delen av artiklarna i tidskriftsnumret behandlar identifiering och omhändertagande av matematiskt begåvade elever.
360 2011:2 – Matematiklärare som har en uppmärksammad facebook-profil där hon och eleverna kan diskutera matematik. Att sätta neuropsykiatriska diagnoser på elever.
Educational Studies in Mathematics Vol. 76(2011): 3 – Undersökning bland baskisktalande och spansktalande småbarn – 2,5 – 3,5 år – om språkets betydelse för innebörden av ett, två och tre. En studie i hur matematiska forskare läser bevis identifierar tre strategier, vilka alla är icke-deduktiva metoder.
Primus. Problems, Resources, and Issues in Undergraduate Mathematics Studies 2011:2 Detta nummer är tillägnat Brian Winkle, tidskriftens grundare – En hands-on aktivitet i analys för visualisering av ytor och uppskattning av volym. Om stora bubblor i vatten, deras form och optimala storlek.
Mathematics Magazine 2011:2 – Om kvadraturen på 2 och några bevis där man bland annat använder Gauss Lemma. Integraler och diskret matematik samt eventuella beröringspunkter.
School Science and Mathematics 2011:3 – Viktiga aspekter av kunskaper i statistik – ett ämne där kraven varierar stort mellan USA:s delstater. Problemavdelning.
Australian Primary Mathematics Classroom 2011:1 – Multiplikationsundervisning utifrån en barnbok, där multiplikationen presenteras på flera olika sätt – upprepad addition, uppdelning i lika stora delar och kombinatorik. Matematik i anläggningsarbetet av en skolträdgården och därefter då eleverna sår och skördar.
Australian Mathematics Teacher 2011:1 – Olika sätt att se på roten ur 2. En undersökning av pi. Om den ungerske matematikern Kürschák och den geometriska konstruktionen uppkallad efter honom.
Journal of Mathematics Teacher Education 2011:2 Special issue: Windows to early childhood mathematics teacher education – Workshop för blivande förskollärare där man arbetade med positionssystemet med hjälp av laborativt material. Geometri och rumsligt tänkande förekommer alltför sällan i de små barnens matematik och borde därför föranleda fortbildningsinsatser för förskollärare.
Nämnaren 2011:2 Tema: Mönster – Mönster som mellanrummen bildar då man på olika sätt lägger stjärnor intill varandra. Upptäcksfärd och experimenterande med negativa tal i Pascals triangel. Att finna mönster i talraden stärker elevernas förståelse för hur talsystemet är uppbyggt.
MatematikMagasinet nr 57 2011: april – Magiska trekanter och magiska sexkanter däribland Radcliffs hexagon. Fyra vikningar av ett A4-ark. Geometriproblem och andra problem.
Math Horizons 2011:april – Arkimedes bestämning av ytan på parabolens segment. Matteklubbens fotografier med matematiks anknytning. Tankar om problem med problemlösning.
Teaching statistics Fritt tillgänglig online! 2011:2 – När ska man ha med nollan på en grafisk skala som visar storlek? En grafisk framställning av händelseförloppet vid Napoleons invasion av Ryssland 1812.
Teaching Mathematics and its Applications 2011:1 – Undersökning om GeoGebra kan ge studenterna möjligheten att se matematiken. Blivande gymnasielärare i matematik konstruerade egna problem i kursen matematiska modeller och presenterar dessa i videofilm där de också berättar om vilka utmaningar detta inneburit.
The Journal of Mathematical Behavior 2011:1 – Då blivande grundskollärare placerade ut negativa decimaltal på en tallinje identifierades missförstånd som hade orsakat flera felplaceringar. Arbete med bevis i algebra på gymnasiet gav eleverna nya aspekter på algebran.
The American Mathematical Monthly 2011:4 – Ett bevis från 1936 där man löser tredjegradsekvationer med hjälp av origami. Figurer man kan använda till tesselleringar.
MAA Focus 2011:2 – Referat från den fjärde etnomatematiska konferensen där man bland annat avhandlat att trigonometri, funktioner, algebra och geometri användes i de gamla folkliga metoderna att navigera på Stilla Havet. Talens delningstal har visat sig vara fraktaler.
Far East Journal of Mathematical Education 2010:2 – I en sydafrikansk studie utvecklas en modell för att mäta frågors kvalitet i matematikundervisningen. Effekten av lesson study i Thailand på elevernas både kroppsliga och verbala kommunikation.

Innehåll: MD

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!