Tidskriftsnytt, april, 2012

Australian Mathematics Teacher “Numeracy focus issue” 2012:1 – Om den grundläggande matematiken och hur den kommer till uttryck i flera skolämnen i grundskolan och gymnasiet, skriver fyra australiska lärare som deltagit i ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Får eleverna tillräckligt med tid för matematiktestet i det australiska nationella läsa-skriva-räkna testet?
Teaching Mathematics and its Applications 2012:1 Special issue: papers from the 10th International Conference for Technology in Mathematics Teaching – Ett universitetsprogram om teknologi i sport som vänder sig till lågt motiverade elever som här får möjlighet att lära sig matematik genom problem inom sportens område med användning av computer algebra systems och ett elektronisk system för röstning. En studie om studenters lärande där de får använda sig av CAS jämfört med elever som inte har använt den undervisningsteknologin.
360 2012:2 – De yngsta barnens sätt att utvecklas i både matematiskt tänkande och språklig medvetenhet. Sten Rydh menar i en intervju att matematik är ett grundläggande satt att tänka och att alla kan utveckla den förmågan.
International Journal for Technology in Mathematics Education 2012:1 – En studie som ger insikter i hur studenter arbetar med CAS och rapporterar att vissa studenter uttrycker ogillande över att teknologin gör rutinarbete som de själva är vana vid.
Teaching statistics 2012:2 – Terminologiska rekommendationer från Kaplan med flera som anser att man inte bör använda ordet spridning för att beskriva ett icke samstämmigt resultat av en statistisk undersökning utan i stället variabilitet.
MONA: Matematik Og Naturfagsdidaktik – Tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2012:1 – Stor skillnad på resultaten för pojkar och flickor i den danska gymnasiematematikens b-kurs beror snarare på ändrade sätt att undervisa och andra krav på gymnasiet än att frågorna skulle gynna flickor mer än pojkar. Ett projekt som försöker komma till rätta med danska gymnasieelevers svårigheter att läsa matematiktexter.
Mathematics Teacher Vol. 105(2012): 8 – Vena Long betonar betydelsen av att läsa böcker, presenterar några av sina favoriter och föreslår en bokklubb på jobbet. Teknologi för att undersöka de tre höjdlinjerna i en triangel. Grönsaksförsäljarnas metoder för vägning på en indisk marknad.
Mathematics Education Research Journal 2011:4 – Gymnasielärares strategier för att få eleverna att diskutera sina matematikproblem och –lösningar med varandra. Att förändra sin roll som matematiklärare och inte längre vara en “curlinglärare”.
Mathematics Education Research Journal 2012:1 – En studie, där man följde 15 högstadieelever med särskild fallenhet för matematik som bytte skola, visade att övergången blir bäst då elever, lärare och föräldrar har en dialog med varandra. Presentation av ett projekt på den australiska landsbygden där man intervjuat personal på förskolan om barnens matematiklärande – vilket stöd som fanns, om det fanns datorer eller andra teknologiska hjälpmedel, attityder till verksamheten och utvärdering eller dokumentation.
Förskolan 2012:4 Tema: Lekfull matematik – På förskolan Juno i Kramfors arbetar man med mattepåsar och musik. På Svejserdalens förskola i Mölndal handlar det mycket om mönster – att känna och beskriva. Kan fem- och sexåringar lära sig addera och uppfatta tal genom ett mattespel på surfplatta? Som matteambassadör i Linköpings kommun sprider Nina Andersson kunskap till lärare på förskolorna.
Nämnaren 2012:2 – Ett naturligt sätt att introducera statistik och grafer redan i unga år är att regelbundet mäta växters tillväxt och dokumentera det på ett papper helt enkelt genom att rita av växtens längd på pappret med ett litet mellanrum för varje tillfälle. Genom mentorer har man i Luleå försökt intressera gymnasieelever för fortsatta studier i matematik efter studentexamen.
Teaching Children Mathematics Vol. 18(2012):8 – Problemlösning i en förstaklass vid mätning av vattenpölar ger läraren insikt i elevernas matematiska tänkande. Elever i femte klass studerade reklaminslag i barnprogrammen på TV och presenterade i cirkeldiagram vilken typ av produkter dessa innehöll.
Mathematics Teaching in the Middle School Vol. 17(2012):8 – Innan eleverna introduceras till algebra måste de förstå att subtraktion används för att visa skillnad inte bara att något blir mindre. Fysiska och senare mentala aktiviteter där man bedömer om olika figurer passar ihop övar upp det spatiala tänkandet.
Journal of Mathematics Teacher Education 2012:2 – Margaret Walshaws reflektioner kring boken Becoming a mathematics teacher: identity, and identifications av Brown & McNamara, där hon framhåller att dessa författare som inga andra låter lärares röster höras om vad det innebär att vara matematiklärare i grundskolan och där även blivande matematiklärares erfarenheter av processen att bli en matematiklärare kommer till uttryck. Inför ett fortbildningsprojekt för matematiklärare på högstadiet använde man sig av ett instrument för att synliggöra lärares kunskapsprofiler.
Investigations in mathematics learning 2012:3 – Kvalitativ studie om hur intervjuer med studerande kan ge läraren upplysning om förståelsen av abstrakt algebra och om studenten i fråga också kan konstruera bevis inom detta område.
MatematikMagasinet, 63 2012 : april – Pythagoras-konfigurartionen där kvadraterna är omskrivna av cirklar med en gemensam punkt. Nomografi – en bortglömd konst. Trigonometri, talpar och geometriexempel samt oppgavehjörnet.
International Journal of Science and Mathematics Education 2012:4 – Studier i den turkiska kursplanen i ett försök att där finna problemen med elevernas svårigheter i att mäta längder.
Educational Studies in Mathematics Vol. 80(2012):1/2 Special issue: Mathematics education and contemporary theory – Pais och Valero om nutida teorier i den matematikdidaktiska forskningen. Två artiklar synar matematikundervisningen med Bourdieus sociologiska lins. Sverker Lundin om den konflikt han uppfattar mellan matematiken i sig och det “låtsasspel” med vilket skolan försöker göra eleverna till matematiskt tänkande människor. Matematikstuderande kvinnor som skapar egna identitetsutrymmen inom ämnet.
Origo 2012:2 – Intervju med Elza Dunkels angående digitala läromedel. Formativ bedömning i matematikundervisningen.
SMaLs medlemsblad 2012:1 – Nedslag i historien om pi. Om definitionen av dimension. Peder Claesson ger boktips. Problemlösning på sista sidan.
Illustrerad vetenskap 2012:7 – I avdelningen Test handlar denna veckan problemen om Logik och matematik.

Innehåll: MD

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!