Tidskriftsnytt, augusti, 2008

Gå till våra tidskriftssidor för vidare information, innehållsförteckningar med mera … PRIMUS 2008:4 – Studenter lotsas fram till att själva upptäcka Laplace-transformationen. Elever med stödundervisning i matematik undervisades med Keystone-metoden som betonar både matematik och läsning.
International journal of mathematical education in science and technology 2008:4 – Rapport från en grupp matematiklärare vid universitetet i Wisconsin som arbetade med lesson study i analys. Erfarenheter från e-undervisning i matematik vid nätuniversitetet Open University of Catalonia.
International journal of mathematical education in science and technology 2008:5 – En studie med gymnasieelever visade att självinstruerande studier eller grupparbete i matematik resulterade i positiva attityder till ämnet. Konstruktion av geometriska spiral utifrån liksidiga trianglar. En undervisningsgrupp där studenterna själva aktivt deltar som lärare på matematiklektionerna – såväl fördelar som nackdelar med detta diskuteras.
Mathematics teacher Vol. 102(2008) : 1 – Med stöd av en kort manual kan eleverna visa att de verkligen förstår matematiken och läraren får kontroll över inlärningen. Angående PISA:s syn på matematiska färdigheter (mathematical literacy). Statistiken i det amerikanska gymnasiets kursplan i matematik.
Journal of computers in mathematics and science teaching 2008:2 – Vid en repetitionskurs i grundläggande matematik för nybörjare på Tekniska universitetet i Tampere, Finland arbetade man i nätverksmiljö med bland annat programmet Moodle. Ettårig vidareutbildning för gymnasielärare om hur man använder grafiska handräknare i undervisningen.
L’enseignement mathématique 2008: 1/2 – Tidskriftsnumret inledes med en festskrift: Chatterji (ed.), Guido’s book of conjectures. Ett diskussionsmaterial för nineteenth ICMI Study om bevis i matematikundervisningen.
iSquared 2007: autumn – Att i segling finna den snabbaste vägen mellan två punkter med hjälp av dynamisk programmering. En artikel om den ungerskfödde matematikern John von Neumann. Diskussion om man med hjälp av matematisk modellering kan lösa problemet med malaria. Med en simuleringsmodell kan man förutsäga om en djurart inom ett visst antal år kommer att överleva eller ej.
iSquared 2007/2008: Winter – Krypterade meddelanden i dagliga livet. Om Georg Cantor. Hur kan ett flygplan hålla sig uppe i luften? Roman Hovorka, matematiker i Cambridge, använder matematiken i sina medicinska studier för att förbättra livet för diabetiker.
iSquared 2008: spring – Om matematikern och biologen D’Arcy Wentworth Thompson. Möbius band, konst och västerländsk filosofi. Utvecklandet av matematiska program för att studera den globala uppvärmningen.
Teaching children mathematics Vol. 15(2008):1 – Matematikaktiviteter som barn och föräldrar kan göra tillsammans. Att räkna med tid med hjälp av en tidslinje. Barnen i förskolan mäter nyckelpigor och deras vandringar. Elever med matematiksvårigheter arbetar med division.
MatematikMagasinet nr 41 2008 : augusti – Fibonaccitalen kan användas på ett märkligt sätt i det så kallade Alvdansproblemet. Funktionen Arctan. Att konstruera en vinkelhalveringslinje. Uppgifterna från den makedonska matematikolympiaden i maj. En besynnerlighet med talet 41.
TMME, The Montana Mathematics enthusiast (ny tidskrift i biblioteket – fulltext på nätet) 2008:1 – Vad är relevant (och inte relevant) att ha med i en biografi över en matematiker? Flera av följande artiklar diskuterar innehållet i den första artikeln. Om matematikångest med mera i en kompetensutvecklingskurs för matematiklärare i Botswana. Begåvade femte- och sjätteklassares arbete med ett av Eulers teorem jämförs med hur matematiker arbetar med detsamma.
TMME 2008:2/3 – Wittgensteins tankar om grammatik och att följa regler samt vilka konsekvenser det får för mängdteori i sig och i undervisningen av densamma. Schackspelets relation till geometriska och numeriska mönster – här med exempel från mellanstadieelevers schackspel. En amerikansk undersökning visade att grundskolelärare inte förstår vilken roll matematiken spelar i yrkesutövningar och i det teknologiska samhället, vilket får till följd att de har svårt att i sin undervisning ge exempel på matematikens användning utanför skolan. En hel avdelning med kritiska artiklar till the Final report of the National Mathematics Advisory Panel.
International journal of science and mathematics education 2008:3 – Studie om malaysiska elevers prestationer i matematik och hur en rad förhållanden, såsom kön, språk i hemmet, familjebakgrund, familjeekonomi et cetera, et cetera, påverkar prestationerna.
Educational studies in mathematics Vol. 69(2008): 1 – Diskussion om vardagsmatematik, Jean Laves bok Cognition in practice och om det finns två sorters matematik. Varpå följer ett diskussioninlägg över den först nämnda artikeln. Om förhållandet mellan det specifika och det generella i matematikundervisningen.
Teaching statistics 2008:3 – 9-åringar ger grafiska presentationer av sin längd och fotstorlek. Vad är statistisk färdighet och hur uppnår man en sådan? Statistiska nöjen.
Innehåll: MD

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!