Tidskriftsnytt, augusti, 2012

Mathematics Education Research Journal 2012:2 – En ansenlig mängd empiriska data pekar på betydelsen av lärarens engagemang och inlevelseförmåga för elevernas matematiklärande – inte minst för elever med annan etnisk bakgrund. Kinesiska elevers jämförelsevis bättre prestationer i matematik kan bland andra faktorer även bero på att det kinesiska sättet att namnge tal är mer rationellt än exempelvis det engelska.
Journal for Research in Mathematics Education 2012:4 – Modellen för att specificera de matematikkunskaper lärare måste ha för undervsining måste modifieras vad gäller högstadielärares matematiska kunskaper för att undervisa i bråk.
Australian Mathematics Teacher 2012:2 – Lesson study som en metod att förbättra undervisningen i parallellogram i Singapore. Den lingvistiska komplexiteten i matematiska symboler och förkortningar samt hur dessa används.
Australian Primary Mathematics Classroom 2012:2 – Den matematiska vokabulären, grammatiken med mera utgör tillsammans med matematiska symboler och bilder ett unikt språk som kan vara en barriär mellan elever och problemlösning. Om matematik i förskolan för autistiska barn.
For the Learning of Mathematics 2012:2 – Ifrågasättande av skolmatematiken. Aartikel som anser att skolmatematiken måste förändras och bli mer intressant, utmanande och värdig barns matematiska potential.
International Journal for Technology in Mathematics Education 2012:2 – Hur lärare utvecklas i sin yrkesroll visar en modell som bland annat bygger på intervjuer med lärare som börjat använda sig av utbildningsteknologi samt lärarnas egna loggböcker.
The Journal of Mathematical Behavior 2012:3 – Ett mikroperspektiv på 5-6 åriga barns utveckling vid lyckad problemlösning med ett aritmetiskt problem i flera steg. Exempel på barns sofistikerade tänkande om heltal vilket ger fog för hypoteser om att barn själva så att säga kan uppfinna aritmetiken.
International Journal of Science and Mathematics Education 2012:4 – Exempel på forskningsbaserad undervisning där lärare tillämpar variationsteori i subraktionsundervisningen, vilket här genom elevernas frågor hjälper läraren att förändra sin undervisning. En studie inom TIMSS 2003 visade att hemläxor av typen problemlösning hade positiv effekt på elevernas prestationer.
Mathematics Teaching 229, 2012:July, Special edition: Geometry – En nära dialog mellan mentor och adept som stegvis följer problemlösningsprocessen visar bland annat att det oförutsedda och okända i den processen ibland kan bli barriärer mot matematiskt lärande. En geometrilektion med exempel på problem i som sätter igång elevernas matematiska tänkande.
Mathematics Teacher Vol. 106(2012):1 – En blind elev i geometriklassen blev en utmaning för läraren men samtidigt en utmaning och inspiration för hela klassen genom nya strategier då de tidigare visuella representationerna inte kunde användas.
Mathematics Teaching in the Middle School Vol. 18(2012):1 – Elevers problem med negativa tal kan bero på att de inte har en full förståelse för symbolen för minustecknet. Att kunna resonera om proportioner är viktigt för att diskutera figurers likheter.
International Journal for the History of Mathematics Education 2012:1 – Matematikundervisningens status, lärare, pedagogik med mera i muslimska länder under medeltiden. Internationella organisationer som har verkat inom och haft stort inflytande på matematikundervisningen. Intervju med Alan Schoenfeld.
The Mathematical Gazette 536, 2012:July – Frågan vilken fyrsiding som är den mest symmetriska. En matematisk modell för populationsförändringar. Kvadrater i trianglar. Kvadrater i kvadrater. Problemhörna. Studentproblem.
Mathematics Competitions 2012:1 – Presentationer av Cecil Rousseau, USA och Paul Vaderlind, Sverige, vilka har tilldelats The Erdös Award 2012. Fem röster om matematikolympiader för gymnasieelever.
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 2012: 1, 2012: 2, 2012: 3, 2012: 4, 2012: 5
Far East Journal of Mathematical Education 2011:2 – Lärarfortbildning – en hörnsten i lärares utveckling samt vad som karaktäriserar effektiv fortbildning. 2012:1 – Exempel från en förskollärares arbete med matematik i Shanghai där barnen var engagerade i aktiviteter som resulterade i avancerat matematiskt tänkande. 2012:2 – Högpresterande elevers problemlösning analyserades av forskare enligt Polyas fyrstegsmodell.
Matematikmagasinet 65, 2012: augusti – Att packa kvadrater i rektanglar. Pell-tal och Pell-Lucas-tal. Femtio framställningar av årtalet 2012.
ZDM, Zentralblatt für Didaktik der Mathematik 2012:4 Tema: “Turning points in the history of mathematics teaching – studies on national policies” – Det ges exempel i artiklarna på reformer i matematikundervisningen och matematiklärarutbildningen samt hur den var förr i bland annat Brasilien, Kina, Italien, dåvarande Sovjetunionen och Japan. Kilpatrick skriver om den nya matematiken som ett internationellt fenomen.
Teaching Mathematics and its Applications 2012:3 – På ett universitet i New Jersey genomförde lärare i matematik och naturvetenskap ett fotograferingsprojekt för att uppmärksamma studenterna på kopplingar mellan dessa ämnen och konst. Högstadieelever fick individuellt och i grupp lösa matematikproblem med hjälp av sina mobiltelefoners olika funktioner och applikationer.
Educational Studies in Mathematics Vol. 81(2012):1 – Föräldrar ur en minoritetskultur har svårt att tolka skolans kultur och signaler vad gäller föräldrars stöd och samarbete med skolan i barnens matematiklärande. I de årskurs 3- klasser där lärare illustrerade de benämnda matematikproblemen med visuella representationer samt uppmanade eleverna att rita upp problemet fick eleverna bättre resultat än i jämförande klasser.
Journal of Mathematics Teacher Education 2012:4 – I en fortbildningkurs för låg- och mellanstadielärare erfor man svårigheter i att konstruera lektioner som bygger på elevernas informella matematikkunskaper – den matematik de använder utanför skolan.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!