Tidskriftsnytt, december, 2013

ZDM, International journal on mathematics education 2013:7 “Re-sourcing teacher work and interaction: new perspectives on resource design, use and teacher collaboration” – Lärares arbete innebär många aspekter av samarbete med kollegorna, vilket fokuseras i en jämförande studie av en norsk och en fransk lärares dagliga arbete. Lärare analyserade samma videoinspelade matematiklektioner två gånger med två års mellanrum och uppmärksammade senaste gången helt andra av lärarnas instruktioner som viktiga för att utveckla sin egen undervisning.
For the Learning of Mathematics 2013:3 – Med anledning av att så många svarta ungdomar misslyckas i matematik i USA diskuterar artikelförfattaren om det skulle vara bättre för dessa ungdomar att gå i skolor med enbart svarta elever för att detta skulle stödja deras matematiska identitet. Alexandre Pais kritiserar uppfattningen att matematikkunskaper skulle främja samhälleliga ideal såsom demokrati och jämlikhet.
Mathematical thinking and learning 2013:4 – Femteklassare placerade med varierande resultat dels hela tal i följd dels utan följd på tallinjer som var markerade respektive omarkerade.
Learning and Instruction 2014: feb. Special section : Cognitive and affective processes in multimedia learning – Hur läsutveckling och synen på sig själv som läsare påverkar varandra åt båda håll. Ett försök med tidig undervisning av positionssystemet visade sig inte ha effekter för matematiklärandet hos lågpresterande elever.
Utbildning & demokrati 2013:3 Tema: Kan vi lita på PISA? – Om komparativa studiers genomslagskraft, men kan vi lita på tolkningar och slutsatser som dras om hur skolarbetet bör organiseras? Mest om NO-delen i PISA och andra mätningar.
School, science and mathematics 2013:7 – En undersökning om vilka individuella faktorer som påverkar framgång i matematikstudierna visade att statistiskt påvisbara skillnader fanns mellan elever med olika etnicitet, socioekonomiska nivåer samt föräldrarnas utbildning.
Teaching Mathematics and its Applications 2013:4 – En irländsk undersökning om varför en del studerande med svaga matematikkunskaper inte utnyttjar den stödundervisning som många universitet erbjuder. Flera av artiklarna i detta nummer handlar om stödundervisning i matematik för universitetsstuderande.
Mathematics Teaching in the Middle School Vol. 19(2013/2014): 5 – The great mathematician project , om matematikforskare genom tiderna, deras liv och verksamhet, var först ämnat som extra stimulans för högstadieelever med särskild fallenhet för ämnet, men visade sig snart vara mycket lämpligt för elever på alla nivåer eftersom eleverna lätt kan identifiera sig med andra människor och på det sättet kan ett intresse födas. Om division med bråk och multiplikativa jämförelser.
Mathematics Teacher Vol. 107(2013/2014): 5 – KenKen, ett sudokuliknande pussel, kräver en del resonemang och uträkningar och övar upp taluppfattningen. Genom att arbeta med problemanalys kan lärare lära sig att variera problem så att de passar olika elevers förmåga.
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 2013:8 – Undersökning hos matematikstudenter på grundutbildningen visade bättre testresultat hos manliga studenter, men också att hög självkänsla och uthållighet hos båda könen samverkade med höga prestationer. Test av system i stora undervisningsgrupper där studenterna använder mobiltelefoner för att svara på frågorna.
International Journal for Technology in Mathematics Education 2013:4 – Tomas Bergqvist skriver om en studie där man undersökte hur podcasts om matematik presenterar sitt innehåll och hur det mottages av studenter. En forskningsundersökning, där praktiklärare använder teknologi på sina matematiklektioner och anger varför, visar att smart boards var den mest använda undervisningsteknologin därför att praktiklärarna kände att de hade kontroll över situationen.
Research in mathematics education 2013:3 – Målinriktad intervention med endast 30 minuter i veckan för elever som är lågpresterande i matematik, visade sig ha stor effekt, visar en studie av Holmes och Dowker. Djupintervjuer med sex flickor under första gymnasieåret visade att om övergången mellan grundskola och gymnasium präglas av trygghet och acceptans ger det goda förutsättningar för att lyckas i matematik och kunna bygga upp en matematisk identitet.
KOM 2013:4 – Reportage från de två konferenserna “Språkets betydelse i matematikundervisningen” anordnade av nätverket för vuxnas matematiklärande, ViS.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!