Tidskriftsnytt, januari, 2011

Mathematics Education Research Journal (peer reviewed) Fritt tillgänglig online! 2010:3 – Artiklarna i detta nummer behandlar matematiktesters möjligheter och begränsningar i undervisningen. Språkets och logikens betydelse för studenters förståelse vid arbete med bevisföring. Värdet av problemlösning och diskussion kring avsaknad av problemlösning i matematiktester. Betydelsen av relationen mellan lärare och studenter i matematikundervisningen ställt i förhållande till testsituationen.
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology (peer reviewed) 2010:8 – Angående erbjudandet att studera matematik på vissa australiska universitet för elever som inte haft matematik som tillval under sista gymnasieåret och vilka möjligheterna för dessa studenter är att lyckas i sina studier. Erfarenheter från arbete med Wolfram-Alpha i stället för CAS vid laborationer i differential- och integralkalkyl – fördelar och nackdelar.
Teaching Children Mathematics Vol. 17(2010/2011): 5 – Vid förskolebarns arbete med block och hur de passar i behållare av olika storlek diskuterade barnen med varandra och med lärarna, vilket gav en god bild av förskolebarns matematiska tankar. Genom att bygga ett hus i pappersmaterial – med alla utmaningar det innebar – utvecklade eleverna nya matematiska kunskaper.
FOCUS. The Newsletter of the Mathematical Association of America Fritt tillgänglig online! 2010/2011:6 – MAA:s matematiktävling för högstadiet AMC (American Mathematics Constest) och 2009 års svårighetsgrad (statistik för delstaters resultat: tinyurl.com/32y9hv6). En kurs i matematik och litteratur gav studenterna tillfälle att lära känna matematikens emotionella aspekter. Studenter fick i uppgift att i form av en poster presentera de naturvetenskapliga karriärmöjligheter man får genom en examen med matematik som huvudämne respektive delämne.
Medlemsbladet (SMaL) 2010:2 – Påannonsering av Pi-ennalen 12 mars med föreläsningar och workshops. Minnesanteckningar från SMaL:s höstmöte och från lokalavdelningarnas möten.
Mathematics Teacher Education and Development (peer reviewed) Fritt tillgänglig online! Vol. 12(2010): 1 – Efter lärare på Nya Zeeland hade deltagit i vidareutbildning i statistik förbättrades deras elevers resultat avsevärt. Om matematiklärarutbildning och frågan om kunskaperna och beredskapen är tillräcklig efter ett års studier.
School science and mathematics 2010:8 – Utfallet av en problemlösningskurs för lärare som tidigare enbart sysslat med uträkningsövningar blev att en del lärare förändrade sin undervisning andra inte. Problemavdelning.
Teaching statistics Fritt tillgänglig online! 2011:1 – Om en e-fortbildningskurs på distans för grundskollärare i statistik (http://earlystatistics.net/) sponsrad av Europeiska kommissionen. Exempel på introduktion av spridningsbegreppet i en lektion där läraren använder sig av manipulerade tärningar. Information om resurser för statistikundervisning. Statistik-sånger.
The American Mathematical Monthly 2010:10 – Om liggande åttan (Bernouilli lemniscate) som anses vara en oktaeder eftersom dess symmetri är fyrfaldig. Antal positionsmöjligheter för en tärning, där ett tal aldrig får ha exakt samma position.
International Journal for Technology in Mathematics Education (peer reviewed) 2010:4 ”The 2nd Central and Eastern European Conference on Computer Algebra and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Education (CADGME 2009 – Part 2)” – Mette Andresen och Morten Misfeldt skriver om kurser för lärare i hur och när man använder GeoGebra eller andra undervisningsmedia i sin matematikundervisning. På ett universitet i Tjeckien ingår en kurs i finanskunskap i alla utbildningar; här presenteras ett interaktivt läromedel som artikelförfattarna tagit fram för undervisningen om pengar, familjebudget och priser.
Investigations in mathematics learning (peer reviewed) Vol. 3(2010-2011):2 – Presentation av en individuell utvärderingsmodell av flyt i multiplikation hos mellanstadieelever.
Mathematical Spectrum Vol. 43(2010/2011): 2 – Matematiska resonemang om en modell (förespråkat i boken ”Billy Bunter’s breakfast) för att vinna det franska spelet la boule. Problem och lösningar.
International Journal of Science and Mathematics Education (peer reviewed) 2011:1 – Elever i åldern fem till sexton år fick skriftligt eller muntligt förutsäga hur långt föremål – både med konstant och accelererande fart – förflyttade sig på viss tid. Kenyanska elever i årskurs sex och åtta skrev under en veckas tid loggbok över hur de använde matematik och naturvetenskap både i skolan och utanför. Lärares och elevers syn på varför man har matematikläxa. Fortfarande undervisas matematik enbart verbalt medan forskningen alltmer börjar inse att barn lär sig matematik kroppsligen – en studie i årskurs ett.
Teaching Mathematics and its Applications (peer reviewed) 2010:4 – Ekvationen för en projektils rörelse tillämpas på utskjutningen av en pilot ur ett flygplan för att utröna risker i sammanhanget. Undersökning av den mängd matematiska ideer samt eventuellt estetiska supplevelser som en logotyp kan ge upphov till – här logotypen till The Fibonacci Association.
Journal for Research in Mathematic Education (peer reviewed) 2011:1 – Utifrån en fallstudie diskuteras vilket perspektiv lärare lägger på sitt sätt att i klassen behandla feltänk och uträkningsfel hos eleverna.
Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education (peer reviewed) 2010:4 – En etnografisk studie i Burkina Faso där man undersökte om matematikundervisningen i skolan hade någon koppling till den matematik man behövde vid exempelvis handel med jordbruksprodukter. Cypriotiska och amerikanska nybörjarstudenter på college testades i statiska kunskaper, där det visade sig att amerikanska studenter presterade bättre än de cypriotiska vad gäller enkel avläsning och förståelse, medan båda grupperna hade svårt att konstruera grafer och med hjälp av statistiskt material göra kritiska utvärderingar. Jämförelse mellan kinesiska nyutbildade lärares och experters syn på vad effektiva instruktioner i matematikundervisningen innebär.
Educational Studies in Mathematics (peer reviewed) Vol. 76(2011):1 – En modell till analys av vilka faktorer som påverkar hur studenter tar till sig och uppfattar texten i matematikläroböcker. Zevenbergen om unga arbetares matematiska färdigheter jämförda med de äldre arbetarnas – tillämpar Bordieus teori om bland annat habitus.
LMFK-bladet 2011:1 – Allan Tarp har en artikel om algebrans rötter och en annan om geometrins rötter. En lång artikel om en en-dimensionell modell för invasioner av en svärmare som är ett ”skadedjur” på barrskogar.
Mathematics in School (for secondary and college teachers of mathematics) 2011:1 – En klassrumsaktivitet med matematikprogrammet Autograph beskrivs. Fråga ställs och diskuteras: Vad har vi egentligen miniräknare till i skolan? Ovanliga frågor på matematiklektionerna. Varför är minus gånger minus plus?
Symmetry plus (the MA magazine for young mathematicians) nr. 44 2011:Spring – En artikel om Leonardo av Pisa (Fibonacci) och hans bok Liber Abaci. Två problem ur Problems to sharpen the young av Alcuin av York som levde 732-804 och bland annat var Karl den stores undervisningsråd. Fler problem.
Qvintensen, Svenska statistikfrämjandets tidskrift 2010:4 – En slumpvald medlem i Svenska statistikfrämjandet, Sven Berg, berättar om sitt yrkesverksamma liv som statistiker, vilket tog sin början vid Göteborgs universitet. Med anledning av den svaga rekryteringen till statistikutbildningarna frågade man tre studenter från Linköping varför de läser statistik. Om opinionsundersökningar.
The College mathematics journal 2011:1 – Om regler och spelplanen för spelet Chutes and ladders och hur man med hjälp av Markovkedjor räknar ut att det optimalt behövs femton slag för att vinna spelet. Om problem med att dela en paj i lika delar jämfört med en kaka. Problem och lösningar. En Media highlights där böcker, artiklar osv inom matematikämnet lyfts fram.
Origo 2011:1 – I Folkparksskolan i Norrköping lär sig eleverna matematik då de bakar genom att bland annat mäta och beräkna proportioner. Ola Helenius betonar lärarens betydelse och ansvar för elevernas matematikutveckling.
Meddelanden från Åbo Akademi 2011:1 – Doktorand och professor vid Åbo Akademi har arbetat fram en förbättrad modell för att lösa kvadratiska tillämpningsproblem.

Innehåll: MD

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!