Tidskriftsnytt, juni, 2007

School, science and mathematics 2007:4 – Man studerade elever i årskurserna 6-8 och hur de i benämnda tal av algebraisk natur systematiskt använde sig av gissningsmetoden, varefter man diskuterar om det finns några fördelar med den metoden. Problemavdelning.Matematik (Danmark) 2007:4 – Dansk forskning inom fältet matematikundervisning för barn med särskilda behov efterlyses. Att lära sig matematik kräver att man är matematiskt aktiv. Matematikdag på Sönderholms skole i Ålborg.
Canadian journal of science, mathematics and technology education 2007:1 – Artiklarna i detta nummer är alla bidrag från symposiet Espace mathématique francophone i Sherbroke, Canada 2006. Kulturella, språkliga och miljömässiga aspekter på matematikundervisning i ett inuitsamhälle. Matematikämnet i Nordafrika (Maghreb-området) historiskt och efter nutida undervisningsreformer.
Teaching children mathematics Vol. 13(2007): 7 – Sedan läraren i årskurs tre hade deltagit i ett kompetensutvecklingsprojekt är elever nu mycket gladare eftersom de får arbeta med problemlösning istället för matematik. Att använda sig av barnens egna samlingar av glasspinnar, ekollon et cetera i matematikundervisningen ger tillfälle till många utvecklande övningar. Pythagoras och geobrädet.
Mathematics teacher Vol. 100(2007):7 – Uppmuntra matematiklärarstuderande att se sig själva som matematiker genom att reflektera över sina matematikkunskaper och över den matematik som kommer att ingå i deras kommande undervisningsverksamhet. Att konstruera en låda är en aktivitet med rika matematiska infallsvinklar.
Journal of science and mathematics education in Southeast Asia (Ny tidskrift på NCM) 2006:1 – Med utgångspunkt i van Hieles teori om geometriska resonemang och Vygotskys sociokulturella teori för kunskapsutveckling, lät man barn med matematiksvårigheter bygga djur av geometeriska former och berätta om sina djur. Analys av benämnda tal i malaysiska matematikläroböcker för årskurs 1-3 i jämförelse med de kategorier Van Walle ställer upp i sin modell för addition och subtraktion.
Journal of science and mathematics education in Southeast Asia 2006:2 – En undersökning,som sökte orsaken till varför flickor presterade mycket bättre än pojkar i de malaysiska nationella matematikproven för gymnasiet, kom fram till att typen av frågor gynnade flickorna. I Malaysien ändrades år 2003 undervisningsspråket i matematik från malay till engelska, vilket har föranlett en utvärdering av hur lärarna och eleverna har anpassat sig till denna genomgripande förändring.
Svenska matematikerförbundets medlemsutskick 2007:1 – Ny databas över svenska kvinnliga matematiker. Lennart Carleson diskuterar lämpligheten i uttrycket ”tillämpad matematik”. Ulf Persson om tillämpad matematik inom biologiområdet. Gårdings föredrag i Matematiska sällskapet om lämlars cykliska fluktuationer i Arktis.
ISI Information bulletin 2007:2 – Består av program- och utställningskatalog för 56th Session of the ISI i Lissabon 22-29 augusti 2007.
Mathematics teacher education & development Vol. 7(2005/2006) – Praktikperioden kan innebära en förändring i lärarkandidaternas inställning till matematiken. En undersökning visade att praktiklärare gjorde samma räknefel som barnen.
Focus on learning problems in mathematics 2007:2 – Angående multiplikation med noll och matematiska respektive praktiska förklaringar. I TIMSS undersökningarna visar sig japanska barn vara mycket framgångsrika i bråkräkning i jämförelse med amerikanska barn, vilket föranlett en undersökning av hur japanska läroböcker behandlar avsnitten med bråk.
Learning and instruction 2007:3 – Jämförande undersökning om användande av diagram som ett verktyg i problemlösning visade att nyzeeländska studenter använde detta oftare än japanska studenter och att de också lyckades bättre.
Journal of mathematical behavior 2007:1 – Matematikundervisning som en strävan att skapa mening i språk, ritualer och procedurer – med exemplifieringar. Ett försök att få eleverna engagerade i problemlösning med meningsfulla uppgifter för att lösningarna av långa divisionalgoritmer inte bara ska ske på ett mekaniskt sätt.
MatematikMagasinet 34 Juni 2007 – Lite annorlunda uppgifter i bokstavsräkning. Sangaku – japansk tempelgeometri. Funktioners elasticitet. Apolluniuscirklar.
Mathematical spectrum 2006/2007:3 – Konstruktion av en gyllene rektangel med given area. Semi-primtal som man kan trunkera. Lösningen av en andragradsekvation som den utfördes under medeltiden av två persiska matematiker – Al-Khwarazmi (777-850) och Omar Khayyam (1043-1123). En pi-ballad. Klassrumsmatematik.
International journal of mathematical education in science and technology 2007:4 – Transfer Index – ett nytt sätt att mäta hur studenter kan använda sig av sina matematiska kunskaper. En irländsk studie över gymnasieelvers förberedelser inför universitetsmatematiken och hur väl de klarar av själva övergången. En kurs för högstadielärare i Singapore där algebrakunskaperna uppgraderas till gymnasienivå för att uppnå en mer helhetlig syn på ämnet.
Pedagogisk forskning i Sverige 2007:1 – Berit Askling om bedömningar av kvalitet i nationella utvärderingar av exempelvis lärosäten. Motiv till och konsekvenserna av huvudlinjerna i de två senaste decenniernas skolreformer.
Illustrerad vetenskap 2007:10 – De kvasikristallina mönstren i islamisk konst är gjorda av muslimska mästare med en djup förståelse av matematik, vilken inte fanns i väst förrän femhundra år senare
Science and education 2007:7/8 – Special issue: Models in science and science education.
Literacy & numeracy studies 2006:1 – Ett interaktivt multimedia-program har utarbetats för att hjälpa universitetsstuderande att komma över sin matematikångest. En studie över hur lärlingar, som arbetade med metallkonstruktioner, löste problem där matematikkunskaper krävdes. Kvinnliga gatuförsäljare i Botswana sysslar hela dagarna med matematiskt tänkande fastän de knappt kan läsa eller skriva – sådana intuitiva matematiska kunskaper bör uppmärksammas och tas till vara i vuxenundervisningen.
NOMAD 2007:2 – Angående den svåra uppgiften att förbättra matematiklärarutbildningen. Jämförelse mellan lärarutbildning för matematiklärare på högstadiet i Danmark och Frankrike.
Recherches en didactique des mathématiques 2007:2 – Winsloev och Groenbaek om utvecklande studentarbete i högskolematematik.
International journal for the history of mathematics education 2007:1 – Matematikundervisningens roll i ingenjörsutbildningen (militär- respektive civil-) i Spanien under 1800-talet. Matematikundervisningen under 17- och 1800-talet i ”verandaskolorna” i södra Indiens tamilska områden. Problem och analyser angående utvecklingen av sluttentamen i algebra, vilken i Ryssland alltmer utvecklats till att bli en helt utslagsgivande tentamen.
Innehåll: MD

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!