Tidskriftsnytt, mars, 2010

Journal of science and mathematics education in Southeast Asia 2009:1 – Matematikundervisning i mångkulturella klassrum i Australien – test av möjliga modeller. Lyckade försök med undervisning i matematiska modeller med begåvade elever från årskurs 6 i Singapore, där den nya kursplanen lägger tonvikten på problemlösning.
Journal of mathematical behavior 2009:4 – Kommentarer och svar på en diskussion om utvärdering av provkonstruktion för universitetets grundutbildning i matematik. Matematiklärarstuderande fick arbeta med Isis-problemet och uppmanades att finna mer än en lösning samt att studera och utvärdera några av problemets bevis.
Mathematics teacher Vol. 103(2010): 6 – Problem i kombinatorik, exemplifierat av bland annat spelkort och mönster på flaggor, visar sig ge upphov till många onödiga räknefel. Definition och beskrivning av de kunskaper som behövs för att undervisa i matematik på gymnasiet.
Mathematics teaching in the middle school Vol. 15(2010): 6 – Problem för eleverna med matematiken i övergången högstadium – gymnasium. Konkreta modeller och bilder vid division med bråk.
The Montana Mathematics Ensthusiast 2010:1 – Gymnasieelever använde programmet Cabri-Geometry vid problemlösning och kunde identifiera flera matematiska relationer vid konstruktionen av geometriska figurer. Hur en grupp auskulterande lärarutbildare i matematik upplevde undervisningen under en matematiklektion för blivande lärare för årskurserna F-8.
Tangenten 2010:1 – Pärlband med färgade pärlor grupperade fem-vis och tomma tallinjer för addition och subtraktion. En film om klättring och kroppsgeometri där man fokuserar på vektorer, vinklar och skalor. Praktiska aktiviteter på matematiklektionen är inte någon lek utan en aktivitet där matematiska sammanhang blir centrala. Om konkretiseringsmaterial och abstraktionsmaterial.
Mathematics teaching 217 2010: Mars – Undervisning i addition och subtraktion med negativa tal. Risken att roliga och engagerande aktiviteter på mattelektionerna blir mer aktiviteter än matematik. En brevväxling om rika uppgifter mellan en lärare och hennes mentor.
Normat 2009:4 – En ny matematisk försklaring till hur ett flygplan kan hålla sig uppe i luften, sin vikt till trots. Kombinatoriskt kuriosa. Oktaedergruppen och dess generaliseringar.
School science and mathematics 2010:1 – I en studie fann man att lärarstuderande tolkar elevers felaktiga resultat i problemlösning i geometri som missuppfattning av uppgiften, men diskuterar med eleven som om det vore räknefel. En litteraturöversikt om yttre och inre framgångsfaktorer i matematik.
For the learning of mathematics 2010:1 – Om matematiska analogier och metaforiska insikter. Metaforer i klassrummets matematikdiskussioner.
Teaching children mathematics Vol. 16(2010): 6 – Förskolebarns taluppfattning. Att räkna fåglar och lära sig uppskatta det ungefärliga antalet individer i en flock. Om övergången från mellanstadiets matematik till högstadiets.
MAA Focus Vol. 29(2009/2010):6 – Karriärmöjligheter för studenter med matematikexamen. En lärares erfarenheter och lärospån efter att ha genomfört en kurs i matematikhistoria.
Math horizons 2010:February – Om man bygger räknemaskiner inne i celler kan man låta bakterier göra komplicerade uträkningar. Algoritmer i Underlandet när Alice ska lotsa ett sällskap över en bro.
The college mathematics journal 2010:2 – Sudokus och shidokus och Gröbner-basen. Apollo-kapseln, dimensionerna på en stympad kon och gyllene snittet.
International journal of mathematical education in science and technology 2010:2 Special issue ” Advanced mathematical topics: Transitions, evolutions and changes of foci” – Två slags övergångar mellan gymnasium och högskola för matematikstudenter. Om skillnaderna mellan de kunskaper man har med sig från sin matematikexamen och de som förväntas ute i arbetslivet.
Research in mathematics education (BSRLM) 2010:1 – Algebraiskt tänkande i ett kultursemiotiskt och kroppsligt perspektiv. En grupp högpresterande gymnasieelever funderar kring en möjlig samexistens mellan bevis och motbevis.
MONA 2009:4 – Eleverna utvecklar sitt fackliga språk genom att skriftligt beskriva matematiska processer och objekt. Inlägg i debatten om läroplansförändringarna och vilka möjligheter dessa ger matematikämnet.
MONA 2010:1 – Är integrering mellan ämnena matematik och historia möjlig och förekommer det på gymnasiet?
Origo 2010:2 – Matematikutvecklare i Edsbyn berättar om sitt arbete med problemlösning. I Örebro låter Fredrik Berg matematiklektionerna utgå från elevernas intresse. Reportage från Nationellt Centrum för Matematikutbildning där verksamhet pågått i tio år.
The Mathemtaical gazette nr 529, Vol. 94(2010) – Pascal-liknande trianglar och fibonacci-liknande sekvenser. Vad är likheten mellan en kupol, ett tält och ett paraply?
Journal of computers in mathematics and science teaching 2010:1 – Tillverkning av olika typer av robotar (exepelvis med lego) börjar bli populärt som en aktivitet i matematikundevisningen. Användning av lärandeobjekt utvärderas för undervisningen i analys på universitetet.
Matematik (Danmark) 2010:2 – Den snörika vintern gav inspiration till konstruktion av tredimensionella figurer av snö. I Danmark kan matematiklärare vidareutbilda sig till matematikvägledare, en tämligen omfattande utbildning.
Lärarnas tidning 2010:5 – Elin Påve på Sameskolan i Karesuando tillvaratar den samiska kulturen i sin matematikundervisning i klass 4 – 6.
LMFK-bladet 2010:2 – Hur kan man förebygga de problem i matematiken som uppstår i övergången mellan grundskola och gymnasium? Kritik av undervisningen av statistik på gymnasiet.
Mathematical thinking and learning 2010:1 Special issue: Dominance of linearity in matematical thinking – Då sjätteklassare löste benämnda tal lyckades de elever bäst som först klassificerade talen och sedan gjorde uträkningen i stället för tvärsom. Undersökning visar att femåriga barn förstår innebörden av linearitet och icke-linearitet.
International journal of science and mathematics education 2010:2 – Undersökning av hur lärarskickligheten utvecklas för nyligen utbildade matematiklärare.
Learning and instruction 2010:3 – Elever i årskurs tre använder sällan metoden indirekt addition vid subtraktion med flersiffriga tal – men då det används visar det sig vara en effektiv metod.
Mathematics in school 2010:2 – Högpresterande elever inspirerades i arbete med kvadratiska sekvenser från fyrkantiga spiraler, där så småningom pi dök upp utanför cirkelsammanhang. Om studenter ska förbli intresserade i matematik är det viktigt att bredda deras perspektiv även till naturvetenskap, teknologi och ingenjörskonst (engelskans STEM) och där spelar IKT en viktig roll.
Mathematics teachers Vol. 103(2010):7 – Statistik är en matematisk vetenskap men i undervisningen kan även den konstnärliga utformningen framhållas. Med Geometer’s Sketchpad kan elever arbeta med och söka mönster i stjärnpolygoner.
360 2010:2 – En redaktör anser att den mest intressanta skolforskningen idag inte utförs av pedagoger utan av psykologer, sociologer, statsvetare och ekonomer, vilka har betydligt bättre utbildning i statstik och därför gör vassare undersökningar.
Recherches en didactique des mathématiques 2010:1 – Winslöw och Artigue om analys och utvärdering av internationella jämförande studier av matematikundervsining och -lärande.
iSquared nr 11 2010:Spring – Geocentrismen och Keplers lag. Matematiska modeller kan användas för att studera hur mediciner verkar i kroppen. Om Joseph Fourier, mannen bakom fourier-serien och den vetenskapsman som först beskrev växthuseffekten 1824.

Innehåll: MD

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!