Tidskriftsnytt, mars, 2011

ZDM, International journal on mathematics education 2011:1 Special issue: On creating and using representations of mathematics teaching in research and teacher development – Att representationer i matematikundervisningen kan vara att utbyta tecken med varandra, tystnad, eller att något är underförstått. Matematikundervisning på universitet med hjälp av serieteckningar tillsammans med informationsteknologi.
International Journal for the History of Mathematics Education 2010:2 – Om 1800-tals matematikern och astronomen Benjamin Peirce, vilken i sin gärning som professor på Harvard använde sig av all den undervisningsteknologi han kunde uppbringa och även skrev läroböcker på detta tema. Reformer i gymnasiematematiken i Spanien under 1900-talets mitt.
The Journal of Mathematical Behavior 2010:4 – Utifrån videoinspelade matematiklektioner studeras och diskuteras fyra typer av auktoritet i undervisningen och hur det kan begränsa studenterna som aktörer.
Mathematics Teaching in the Middle School Vol. 16(2011): 6 Focus issue: Connecting geometry and algebra – Genom att arbeta med mönster i tidiga årskurser skapas rika insikter i geometriskt och algebraiskt tänkande och förmågan att utföra algebraiska operationer vilka vanligtvis inroduceras i senare årskurser. När elever arbetar med origami och gör pappermodeller av exempelvis kuber kan de samtidigt som de viker undersöka relationer och förändringar.
Teaching Children Mathematics Vol. 17(2011):6 – Regelbunden användning av tallinjen ger barnen möjligheter att se både additions- och subtraktionsoperationer men kan även ge dem förmåga att utveckla en mental tallinje – presentation av ett tallinje-spel. Första-klassares strategier vid räkning med negativa tal. Jämförelse mellan koreanska, japanska och amerikanska läroböckers presentation av bråk.
Mathematics Teaching Flera artiklar tillgängliga online! 221 2011: Mars – En volontär rapporterar från sina erfarenheter som lärare i en skola med barnhemsbarn i Uganda. Ian Thompsom om viktiga aspekter då man diskuterar huvudräkning. Pappersdockor och deras klädkombinationer är utgångspunkten för multiplikationsundervisning. Magiska kvadrater.
Primus. Problems, Resources, and Issues in Undergraduate Mathematics Studies 2011:1 – Preparandkurs i matematik inför college-studier för elever som är illa förberedda – typen av utbildning som behövs för dem som leder dessa kurser. Studenter som riskerade att få underkänt på sin tenta erbjöds att först få delta i ett muntligt prov, vilket visade sig ha en positiv effekt på den kommande skriftliga tentan.
Math Horizons 2011: February – A Mandelbrot sunset – om fraktaler i konstnärers händer. Att dansa matematik och dansens matematik. En föreläsning av Robert Moses om likvärdighet i undervisningen, i matematikundervisningen och i samhället.
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology (peer reviewed) 2011:1 – En rapport om additions- och subtraktionskunskaper bland studenter med Downs syndrom visar att de förfaringsmässigt (fingerräkning, konkret material) ligger på samma nivå som studenter utan funktionsstörningar, men att de har svårigheter att klara de abstrakta nivåerna. En introduktion till kritisk pedagogik för matematiken där man diskuterar etnomatematik, likvärdighet inom matematikundervisningen och en matematikundervisning där hänsyn tas till den kulturella identiteten.
The American Mathematical Monthly 2011:3 – Loseph Gallian får Yueh-Gin Gung och Charles Y. Hu utmärkelsen för sitt arbete att uppmuntra unga matematiker och för att vara en ambassadör för matematiken. Ett bevis för Sharkovskys sats.
Mathematical thinking and learning (peer reviewed) 2011:1/2 Special issue: The role of context in developing reasoning about informal statistical inference.
School Science and Mathematics (Fritt tillgänglig på The Free Library!) 2011:2 – Från intervjuer presenteras blivande lärares tvehågsna åsikter om teknologianvändning i matematik- och naturkunskapsundervisningen. Den bild av matematiker som lärare förmedlar till sina elever har koppling till lärares matematiska bakgrund och är något som blivande lärare borde reflektera över.
Journal for Research in Mathematic Education (peer reviewed) 2011:2 – En replik till en studie som konstaterar att elever lär sig mer genom abstrakta symboliska representationer än genom arbetet med konkret material. Förskolebarn fick delta i ett program där man arbetade med block, vilket resulterade i att de lärde sig mer matematik än barnen som inte deltog i programmet. Andreas Ryve har genom att studera 108 tidskriftsartiklar om matematikundervisning undersökt hur och i vilka sammanhang ordet diskurs har använts.
Mathematics Magazine 2011:1 – Tvärsnitt i konvexa fyrsidingar. Ett sannolikhetsspel. Problemsamling.
The American Mathematical Monthly 2011:2 – Bressoud reflekterar över utvecklingen av integralkalkylens huvudsats från 1600-talet till våra dagar och dess didaktiska implikationer. Klotter från barndomen som senare i livet blev en källa till matematiska tankar.
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology (peer reviewed) 2011:2 – Online undervisning i högskolematematik, program som möjliggör detta samt lärares åsikter och intryck om för- och nackdelar med detta sätt att undervisa. Att utvärdera – och veta vilka data man kan vaska fram – olika sorters stöd och stödundervisning i matematik och statistik på högskolenivå.
Mathematics Teacher Education and Development (peer reviewed) Fritt tillgänglig online! Vol. 12(2010):2 Special issue: Leadership of reform in mathematics education – Ett initiativ i Victoria, Australien där coacher ska hjälpa identifierade skolor att förändra matematikundervisningen – litteraturgenomgång och forskningsresultat. Skolledare i låginkomstområden på landsbygden i Victoria fick stöd samt hjälp att bilda nätverk för att förbättra matematikundervisningen i skolorna.
Mathematics in School 2011:2 – Fyrsidingar och parallellhexagoner. Om halvcirklars ytor och hur de förhåller sig till andra ytor. Om 60-talets nya matte och om diskret matematik.
Qvintensen, Svenska statistikfrämjandets tidskrift 2011:1 – Olle Häggström skriver om matematisk statistik som ett verktyg i studiet av den globala uppvärmningen.
Far East Journal of Mathematical Education (peer reviewed) Vol. 4(2010):2 – Vilka matematikkunskaper och -färdigheter ska man ha när man går ut gymnasiet för att kunna bedriva akademiska studier i ämnet?
Far East Journal of Mathematical Education (peer reviewed) Vol. 5(2010):1 – Matematikstudier på gymnasiet innebär inte enbart kunskapsinhämtande men i många fall även att negativa känslor och föreställningar om matematiken utvecklas.
Primary Mathematics 2011:1 – Jämförelse av två läromedel Numicon och Math makes sense, där det ena bygger på arbete med konkret material och det andra på mentala strategier. Tärningsspelet Dotty Six som kan spelas av alla och varieras för olika åldrar. Förra året arbetade skolorna i Brighton med ett matematikprojekt för åk 1 till 6 kallat Low Thresholds High Ceilings, där alla elever kunde utveckla sina matematiska förmågor.
Forskning och framsteg 2011:3 – Om matematiksvårigheter ur ett neurovetenskapligt perspektiv.
MONA: Matematik Og Naturfagsdidaktik – Tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere (peer reviewed) 2011:1 – Morten Misfeld om en undersökning där lärare utvärderat e-läromedlet Matematikens Univers i årskurs 7-9.
The Mathematical Gazette 532, 2011: March – Morleys trehörning – eller egentligen trehorning – en solid figur vikt i papper. Al-Khalilis uppskattning av jordens radie – här med en korrigering av uträkningen. Problemhörna och bokrecensioner.
The College mathematics journal 2011:2 – Knutar, deras diagram och spel med knutar. Forskningsprojekt för studenter. Problem med lösningar.
MAA Focus 2011:1 – MAA:s matematikprov för gymnasiet AMC 10 (första åk i gymnasiet) och AMC 12 (sista åk i gymnasiet). Något om krypteringens historia och den bakomliggande matematiken. Läroböcker i matematik och frågan om de är bra eller inte.
LMFK-bladet 2011:2 – Om de tre höjderna i en triangel. Mathit.dk är ett material om IT i matematikundervisningen. Om ”pre-tal” dvs uttryck som 3 kr stycket eller 200 kr / pers.
Matematik 2011:2 – Korta videor som förklarar hur man exempelvis använder ett visst begrepp inom matematiken http://ing.dk/tema/matematik http://khanacademy.org www.skoletube.dk http://stream.emu.dk/laeritplayer.aspx?clipid=23784. Diskussionen om matematikläxor – här berättar en mellanstadielärare hur hon gör i sin klass. Navimat har en bilaga i tidskriftens mitt om grafteori i grundskolan. Nordisk matematiktävling och den kvalificeringsomgång som ägde rum i slutet av januari.
Mathematics Teaching in the Middle School Vol. 16(2011): 7 – På högstadiet undersökte man rumsliga former och dimensioner – konsekvenser om vi levde i en två-dimensionell värld och konstruktionen av ett möbiusband. Taiwanesiska baskunskaper i aritmetik och algebra. Multiplicera med decimaltal. Exempel på var man kan finna tillämpningar på gyllene snittet.
Recherches en didactique des mathématiques (peer reviewed) 2011:1 – Lektion i årskurs 5 om olika sorters symmetri.
Mathematics Teacher Vol. 107(2011): 7 – Inverterade funktioner. Lärarens roll i klassrummet vid datorstödd matematikundervisning är avgörande för de lågpresterande eleverna. Webbaserade matematikläxor versus traditionella från boken.
Innehåll: MD

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!