Tidskriftsnytt, mars, 2014

Teaching Mathematics and its Applications 2014:1 Special issue: Papers from the 11th International Conference for Technology in Mathematics Teaching (ICTMT 11) – Geometrisk problemlösning med hjälp av surfplatta med programmet Geometric Constructer. Om utvecklingen av den digitala teknologin och vad det kan komma att ha för inverkan på matematikundervisningen framgent.
Far East Journal of Mathematical Education 2013:1 – Tossavainen och Pehkonen om matematikdidaktiken som en bro mellan den vetenskapliga matematiken och skolmatematiken eller som en sorts tillämpad matematik i matematiklärarutbildningen. Riktad hjälp i olika former till studerande som påbörjar matematikstudier på universitetet efter ett studieuppehåll på några år.
Educational Studies in Mathematics Vol. 85(2014):1 – Matematiska illustrationer i tidningar utformas olika beroende på vem texten vänder sig till och illustrerar inte enbart matematiska texter utan även texter som handlar om skärpa, precisering och auktoritet. Nya grepp i att illustrera Pythagoras sats för 14-åriga elever.
Educational Studies in Mathematics Vol. 85(2014):2 – En undersökning om hur matematiker läser publicerade bevis – vilken avsikten är och vilken metod de tillämpar. Jämförelse mellan amerikanska och koreanska matematikläromedels sätt att presentera andragradsekvationer visar bland annat att de koreanska läroböckerna inför det tidigare men att amerikanska har fler övningar.
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 2014:3 – Finsk undersökning om statistikundervisning, där den lärarledda lektionen byttes ut till ett interaktivt databaserat lärande i smågrupper, visar att detta lärande fungerar väl. I en sjätteklass i Madrid där det nya programmet Geometry 2.0 testades med hänsyn till lärarens roll och hur eleverna reagerade på den dynamiska matematiken och kommunikationen visade mycket goda resultat.
Educational Studies in Mathematics Vol. 85(2014): 3 Special issue “Representing mathematics with digital media: working across theoretical and contextual boundaries” – Om det europeiska nätverksprojektet ReMath.
Mathematics Teaching 239, 2014: mars – Terminologiska resonemang angående rektanglar och kvadrater. Det matematiska samtalet – ett sätt att undervisa som kan frambringa framtidens matematiker.
Matematik2014:2 – Vad kan man använda PISA-undersökningen till? Om muntliga prov i matematik. Lesson-study samarbete mellan lärare och lärarstuderande. Matematikkens dag kommer 2014 att ha temat Historisk matematik.
International Journal for the History of Mathematics Education2013:2 – Johan Prytz angående det sociologiska perspektivet i forskningen av matematikundervisningens historia. Om uppkomsten av en matematisk terminologi på hebreiska vilket möjliggjorde arbetet med det första hebreiska matematikläromedlet för gymnasiet.
The Mathematical Gazette 541, 2014 – John Mason skriver om unika mönster skapade genom upprepning. Angående en matematisk ekvation på professor Moriartys svarta tavla från en scen då Sherlock Holmes har uppsökt honom.
MONA: Matematik Og Naturfagsdidaktik – Tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2014:1 – Misfeldt förespråkar att den digitala teknologins inflytande på matematikundervisning borde medföra ändringar i kursplanerna – här exemplifieras det med undervisningen om beräkningar av trianglar.
School, science and mathematics 2014:2 – Om multiplikativt tänkande bland fjärdeklassare. Problemavdelning.
NOMAD, Nordisk Matematikkdidaktikk 2014:1 – Undersökning bland estniska förstaårsstudenter inom olika ämnesstudier visade att kvinnliga studerande hade en mer positiv inställning till matematik än manliga. Angående en dialog mellan en praktiklärare och dennes handledare inför en lektion – hur stödjer eller begränsar handledaren praktikläraren?
Mathematics in School 2014:2 – Två elever kände sig utmanade att på egen hand söka efter pi, vilket senare utmynnade i att de höll en lektion i ämnet för sin klasskamrater. Kort historik över matematikern och filosofen René Descartes. En gymnasielärare och två av hans elever lägger fram ett bevis som bygger på kombinatorik angående Pascals triangel och Fibonaccital. Frågor som decimalerna i talet pi ger upphov till hos elever.
Recherches en didactique des mathématiques 2013:3 – Lärare som fortbildar sig tillsammans reflekterar över sin undervisning om negativa tal både före och efter lektionen (på spanska). Ett ekologiskt perspektiv på undervisning i matematiska modeller på universitetet.
The Journal of Mathematical Behavior 2014: mars – Exempel, som använts av lärare i avancerade matematikkurser, vid instruktioner till bevis och dessa exempels indelning i kategorier beroende på när och hur de använts. Analys av handledares utförande av workshops för matematiklärares kompetensutveckling, där man studerat vilka moment de utförde bra och vilka moment som var mindre bra – exempel på det senare var att stödja lärarnas diskussioner.
Meddelanden från Åbo Akademi 2014:2 – Ralph-Johan Back om ett ett samarbetsprojekt för att ta fram e-läromedel i matematik för gymnasiet.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!