Tidskriftsnytt, november, 2005

November, 2005Mathematical thinking and learning 2005:4 – Clea Fernandez skriver om lesson study. En jämförelse av 39 videoinspelade matematiklektioner i Italien med tyska, japanska och amerikanska videoinspelningar i TIMSS-undersökningen. En studie av informell (utanför skolan) matematik och skolmatematik med fokus på multiplikation med decimaltal.
Tidsskriftet Matematik 2005:6 – Lektionsförlag till arbete med bin och cellerna i vaxkakorna för förkovring i geometri, taluppfattning och algebra. Ett kortspel med bråk, decimaltal och procent. Multuplikationstabellen och Fibonaccis trekant.
For the learning of mathematics 2005:3 – Angående den hos skolbarn vanliga missuppfattningen att tecknet = är en operator (artikeln är på franska). Ännu en artikel om tecknet = . Hur ska man utforma matematikundervisningen för high school studenter som inte har någon akademisk läggning eller ambition. Neurologiska och kognitiva aspekter på matematiklärandet.
Förskolan 2005:9 – Tema: Lekens roll. Nu är det dags att söka stipendium ur Ulla-Britt Bruuns minnesfond, varur förskollärare kan söka medel för att ”dokumentera sina erfarenheter och därigenom sprida sin kunskap”. I Folkparksskolans F-2:or arbetar har man ändrat ordet matematik till tankeverkstad.
International journal of mathematical education in science and technology 2005:7 – Special issue: Proceedings of Kingsfisher Delta ’05. Konferensens egentliga namn är The Fifth Southern Hemisphere Conference on Undergraduate mathematics and Statistics Teaching and Learning, Fraser Island, Australia, 22-26 November, 2005. Bill Barton et alies har gjort en undersökning vid University of Auckland där de funnit att matematikundervisning med studerande vars första språk inte är engelska ger märkbart sämre resultat jämfört med studenter vars första språk är engelska. Många studerande som tar statistikkurser och även studerande vars huvudämne är statistik förstår inte riktigt vad de ska använda statistiken till i sina kommande yrken.
Dimensio 2005:5 – Finländare har deltagit i den 46 matematikolympiaden i Mexiko.
Forum for matematikkens didaktik 2005:3 – Claus Michelsen skriver om ämnesdidaktiska perspektiv på samspelet mellan matematikämnet och naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen. Lene Lindenskov uttrycker en viss skepsis gentemot den danska regeringens förslag att införa obligatoriska avgångsprov i grundskolan i bland annat matematik.
Nämnaren 2005:4 – Utematte, språkutveckling och matematik med hjälp av barnböcker, matematik i yrkeslivet med mera.
Tidskriftsnytt

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!