Tidskriftsnytt, november, 2006

Teaching children mathematics Vol. 13(2006): 4 Temanummer om matematik och barnböcker – Matematiska aspekter i Laura Ingalls Wilders böcker (Lilla huset på prärien etc). En lärarutbildare om metodkurser för att uppmuntra de blivande matematiklärarna till ett mer undersökande arbetssätt. Matematiska samtal i förskolan.
Journal of mathematics teacher education 2006:3 – Inledande artikel on aktionsforskning och matematiklärarutbildning. Keli – kinesisk kompetensutveckling för matematiklärare.

Educational studies in mathematics Vol. 63(2006):2 Tema: Affect in mathematics education: exploring theoretical frameworks – Inledningsvis en fallstudie om en fjortonåring – intervju om hans syn på matematikämnet och presentation av hur han steg för steg tar sig an en problemlösningsuppgift. Nämnda fallstudie refereras till i tidskriftsnumrets artiklar. Markku Hannula diskuterar motivation i matematiklärandet och vari motivationen består. Malmivuori om inställning till matematik, självsyn och anpassning. Evans, Morgan och Tsatsaroni använder sig av sociologiska och psykoanalytiska infallsvinklar i sin analys av elevers inställning till matematikämnet samt undersöker hur vissa elever positionerar sig språkligt och genom andra signaler i interaktionen.

LMFK-bladet 2006:6 – Forum for Matematikkens Didaktik inbjuder till konferensen Fra elfenbenstårn til kridtholder i Nyborg över ämnet hur forskningen i matematikdidaktik influerar på matematikundervisningen. Referat från generalforsamlingen i Matematiklaerarforeningen.

Matematika v skole 2006:9
Mathematics teaching in the middle school Vol. 12(2006) :2 – Diskussion som tar upp positiva och negativa synpunkter på en eventuell enhetlig kursplan i matematik för USA:s skolor. Fantasy football är ett spel som kan stimulera elevers matematikintresse. En matematiklärare och en naturvetenskapslärare som samarbetade i projekt med båda ämnena.

Mathematics teaching in the middle school Vol. 12(2006):3 -Tal och räkneoperationer då mattelektionen ägde rum utomhus och innebar mätning av jätteträd. En återpublicerad artikel från tidskriften Mathematics teacher 1968, där största delen av innehållet kommer från radioprogrammet Mathematics in human affairs, tar exempelvis upp beteckningar för olika sorts mängder, former och antal. Att lyssna till elevernas funderingar och låta dessa vara utgångspunkter i matematiklärandet.

Reflect nr 6 (2006) – Angående begreppen numeracy och literacy och huruvida de är jämförbara. Bilagan Maths4life: Planering av en lektion för vuxna i decimaltal.

Mathematical thinking and learning 2006:4 – Matematisk förståelse – vad betyder det egentligen? Civilingenjörsstudenters syn på vad matematiskt tänkande innebär. Kristina Juter skriver om sin forskning.

Mathematics teacher Vol. 100(2006):2 – Klassrumsaktiviteter där historia, astronomi och matematiken möts. Att rösta – ett sätt att engagera elever på en matematiklektion. En lektion i grupparbete för blivande matematiklärare.

Mathematics teacher Vol. 100(2006):3 – Den skakiga övergången mellan gymnasiematematiken och högskolematematiken. Rika matematiska problem i japanska skolor.

Mathematical gazette 519, 2006: november – Sue Singer’s om segling och matematik. Vad definierar en magisk kvadrat? Udda tal i Fibonaccis talföljd.

Teaching children mathematics Vol. 13(2006):3 Focus issue: Teaching and learning measurement – Flera lärare i en workshop hade en lektion i mätning av ytor i en amerikansk klass där flertalet elever hade andra språk som modersmål och dåliga kunskaper i engelska. Hur elevers tankar och förståelse om längd och sträckor utvecklas. Eleverna var upprymda inför tillfället att få arbeta vetenskapligt, lärde sig ställa hypoteser, gjorde observationer och utförde mätningar vid en fågelstation. Division eller multiplikation vid omvandling av mått vid matlagning?
Matematik 2006:6 – Intervju med Marion Walter som anser att unga elever själva bör engageras i problemformulering. Geometriskt arbete med minus gånger minus. Talpyramider, ett norskt forskningsprojekt för elever om addition. När elevernas färdighet dominerar över förståelsen vid lösning av matematikuppgifterna.

NOMAD 2006:3 – Tre lärares sätt att använda läroboken i matematikundervisningen. 15-åringars resonerande vid lösning av geometriska problem.

Journal for research in mathematics education 2006:5 – Hur elever med matematiksvårigheter arbetar med grafiska handräknare. En japansk årskurs 1 arbetar med 10-addition, var och en efter sin individuella inlärningsväg.

Mathematics teaching 199, 2006: nov. – Specialundervisning i matematik med en elev i årskurs 8 som både är dyslektiker och lite dyspraktiker. Särskild utformad undervisning i algebra för en grupp elever i årskurs 7. I TV-programmet Teachers’ TV finns inspiration att hämta för matematiklärare. Förskolediskussion om storlek och tal. Träning på matematiskt resonemang i årskurs 1.

International journal of science and mathematics education 2006:2 – Tsatsaroni menar att nuläget för akademisk forskning – även matematik- och naturvetenskapsdidaktisk dito – är hård styrning uppifrån; demokrati och akademisk frihet sitter trångt. En undersökning om 15-åringars tolkning av statistik och grafiska representationer visar bland annat på större svårigheter med att läsa tabeller än diagram. Analysresultat från en klassrumsdiskussion angående två- kontra tredimensionella figurer var att elevernas egentliga kunskaper (den så kallade tysta kunskapen) inte alls kom fram i diskussionerna.

International journal of computers for mathematical learning 2006:2 – Ett datorprogram som hjälp vid matematikinlärande för lärarkandidater med tidigare negativa matematikerfarenheter. Motiveringarna för 2005 års Felix Klein-pris till Ubiratan D’Ambrosio samt 2005 års Hans Freudenthal-pris till Paul Cobb.

LMNT-nytt 2006:2 – Siv Frisell redogör för vad Myndigheten för skolutveckling sysslar med angående matematik. Lärare på besök i Brasilien studerar gatuförsäljande barns matematiska färdigheter. The Math League arrangerar matematiktävlingar för skolor i USA. Synpunkter på matematiksvårigheter på gymnasiet. Johan Lithner om meningsfull eller meningslös skolmatematik.

Philosophia mathematica 2006:3 – Varför matematiker omprövar teorem. Algebrans historia och utvecklingen av dess symbolspråk.

Aktiva skolföräldrar 2006:4 – Microsofts pris Innovativ lärare för integrering matte-musik då eleverna fick rappa matematik. På sju gröna skolgårdar i Göteborg lär sig eleverna matematik och historia utomhus.
Tidskriftsnytt

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!