Tidskriftsnytt, november, 2013

Investigations in mathematics learning 2013:1 – Studenters förmåga att i ett realistiskt sammanhang lösa problem med att rita skalor och att resonera proportionellt.
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 2013:7 Special issue: “Lighthouse Delta 2013: The Ninth Southern Hemisphere Conference on Teaching and Learning Undergraduate Mathematics and Statistics, Kiama, Australia, 24 – 29 November 2013” – Man undersökte bakgrunden hos de studenter som på universitetet får stödkurser i matematik – vilken nivå av matematik de läste på gymnasiet eller om de då valt bort matematiken och i så fall varför. Om ord som på engelska språket har en betydelse men som i statistik-sammanhang har en annan betydelse och hur dessa olika betydelser behärskas av studenter och deras handledare.
School, science and mathematics 2013:6 – Forskning om matte-coacher – vad behöver de ha för kunskaper och vad för resultat ger deras arbete? Man jämförde grupparbete i problemlösning i Ryssland, Spanien, Ungern och USA – vilka processer äger rum i grupperna och hur interagerar deltagarna? Problemavdelning.
Journal for Research in Mathematics Education 2013: 5 – Att eleven kan identifiera sig med de olika moment och situationer som uppstår under en matematiklektion är viktigt för lärandet och identifieringen kan skifta mycket under lektionens gång. Om kursplaner i matematik för gymnasiet har någon betydelse för studenters val av kurser på universitetet.
Mathematics Teacher Vol. 107(2013):4 Focus issue: Beginning algebra – En lektion där man använder kryptografisk kodteknik med ingredienser av algebra och geometri.
The American Mathematical Monthly 2013:8 – Historik över grundutbildningen i matematik på amerikanska universitet. Den 73:e William Lowell Putnam matematiktävlingen med problem och lösningar.
NOMAD, Nordisk Matematikkdidaktikk 2013:3 – Möjligheter som uppstår då barn på daghem använder digitala verktyg i matematiska sammanhang. Jämförelse mellan estniska, isländska och norska läroböcker i aritmetik under 1900-talet.
Technology, knowledge and learning 2013:3 – Användning av iPads i matematikundervisningen och om hur den teknologianvändningen kan skapa en interaktion mellan studenterna samt presentation av ett system för att avkoda detta samarbete under klassrumsobservationer.
The Journal of Mathematical Behavior 2013:3 – Om matematikundervisningens mål sett bortom kursplanerna enligt denne israeliske artikelförfattare. Hur lärare utformade sin undervisning för några förstaklassare om talområdet 10 till 100 utifrån deras kännedom om dessa elevers sätt att lära sig matematik. Förslag till andra pedagogiska förklaringar av multiplikation med negativa tal, eftersom flera elever inte kan godta lärarnas gängse sätt att förklara.
Mathematics Teaching in the Middle School Vol. 19(2013): 4 – Om kvadratrötter och laborativt material som är exakt kvadratiskt.
Teaching Children Mathematics Vol. 20(2013):4 – Hur tredjeklassare tänker då de använder virtuella i stället för konkreta tiobas-block för att lära sig positionsystemet. Efter genomgång av vad en funktionsmaskin är och hur den fungerar fick eleverna bygga egna funktionsmaskiner.
Språktidningen 2013:8 – Om stora tal och deras benämningar. Att använda sig av pappersvikning då man testar hypoteser ger bra övning för det matematiska tänkandet.
Skolvärlden 2013:9 – Om särbegåvade barn. Logoped skriver om dyskalkyli.
Journal of Mathematics Teacher Education 2013:6 – Kunskapen om och attityderna till statistik hos blivande gymnasielärare i matematik.
Mathematics Education Research Journal 2013:4 – Kullberg och Runesson om elevers svårigheter att förstå täljarens respektive nämnarens roller och skilja mellan antalet delar och hur många objekt varje del innehåller. Man undersökte bakomliggande faktorer till elevers sjunkande intresse i matematik och fann att en viktig grund för elevers fortgående engagemang är den pedagogiska relation som utvecklas mellan matematikläraren och eleverna.
ZDM, International journal on mathematics education 2013:6 “Implementation of inquiry-based learning in day-to-day teaching” – Om hur stödsatsningar till lärarfortbildning inom matematik, naturvetenskap och teknologi på en europeisk politisk nivå på det stora hela misslyckas vad gäller de önskade resultaten. Schoenfeld och Kilpatrick lägger ett amerikanskt perspektiv på ett undersökande arbetssätt i matematik.
Mathematics in School 2013:5 – Olika sätt att konvertera Fahrenheit till Celsius och notering att i många fall är celsiustemperaturerna det inverterade värdet av Fahrenheitdito. En intrikat jullek med tre tärningar tillskriven familjen Bernoulli, eller möjligen i deras anda.
Nämnaren 2013:4 – Bygg upp en sannolikhetsskala med sannolikheten för olika företeelser från 0 till 100 procent. Statistikundervisningen där man lär ut olika presentationsformer och visa vilka som lämpar sig bäst och vilka som ibland kan vara missvisande. Om stjärnor i matematikundervisningen för gymnasiet samt en pysselsida med stjärnor.
The Mathematical Gazette 540, 2013:nov. – Sautoy om att visa studenterna de stora matematiska idéerna och vad matematik verkligen är, vilket kommer att väcka intresse och nyfikenhet på ämnet. Att mäta jorden. Om uppdelning av trianglar. Kort historik över Reuben Louis Goldstein, stor matematiker, entusiastisk lärare och mycket aktiv i The mathematical association, MA.
Recherches en didactique des mathématiques 2013:2 – Hur lärare för barn med matematiksvårigheter lär barn skriftligt subtraktion.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!