Tidskriftsnytt, oktober 2005

Tidskrift för lärarutbildning och forskning 2005:3 – Tema: Internationalisering av forskarutbildning i praktiken. Ett samarbetsprogram mellan lärarutbildningen i Umeå och Madison, Wisconsin. Kompetensutveckling för lärare där kvalitéten på lärares klassrumsfrågor sätts i fokus. Om olika slags kunskap – epistmé, techné och phronesis – och lärares kunskap och förståelse av begreppet undervisning.Australian Primary Mathematics Classroom 2005:3 – Fractions focus issue. Barn ritar och förklarar hur de tänker om bråk. Är längre större? Decimaltalsdomino och andra spel med anknytning till bråk presenteras i avdelningen Hot ideas.
Australian Mathematics Teacher 2005:3 – Primtalsproblem med Marsenne, Gauss, Fermat och fler. En presentation av olika sorters frågeställningar ett problem kan ge upphov till. Analys av bilder och filmer i matematikundervisningen.
Australian senior mathematics journal 2005:2 – Matematiskt tänkande – tillämpning av det matematiska kunnandet – på arbetsplatser i Australien. Att studera matematik för nöjes och för skönhets skull med exempel från Kama Sutra och Romeo och Julia.
Zentralblatt für Didaktik der Mathematik 2005:5 – Artiklarna består denna gången av aktuella matematikdidaktiska frågeställningar inom den internationella forskningen. Här är innehållsförteckningen http://www.fiz-karlsruhe.de/fiz/publications/zdm/zdm054i.html
Därtill den bibliografisk sektionen.
Vägval i skolans historia 2005:3 – Anna Maria Ursing anmäler boken Fantastiska fröknar : studier av lärarinnegestalter i svensk skönlitteratur. Läshjälpmedel för synskadade och dyslektiker. Särskolans utveckling och synen på personer med utvecklingsstörningar under två århundraden. Fritidspedagogernas intåg i skolan.
ISI Newsletter 2005:3 – Minnesruna över den indiske statistikern M. P. Singh. Genomgång av resurser på nätet. Rapporter från konferenser samt påannonsering av dito.
Matematika v skole 2005:8
Svenska matematikerförbundets medlemsutskick 1 oktober 2005 – Lars Gårding ger en återblick på sina första matematikstudier. Gerd Brandell pläderar för granskning av skolans matematikläroböcker. Två artiklar om Einstein. Vaderling om sudoku – en latinsk kvadrat av ordning 9. På NCM konstateras att regeringen övergivit sina mål för matematiken. Referat av en rapport om matematikundervisning från Högskoleverket, en recension av rapporten och några ytterligare tankar om matematikundervisning.
LMNT-nytt 2005:2 – Absurda problem med russinmuffins? Rudolf Strässer ger ett kortfattat referat av sin rapport om matematikdidaktiken i Sverige. Svante Silvén har bidragit med fyra matematikuppgifter, vartill finns lösningar i samma tidningsnummer.
Journal of mathematics teacher education 2005:2 – Redaktionen inleder med frågan: Vad är god matematikundervisning och hur kan forskningen befrukta klassrumsarbetet?
Nio gymnasielärare ger sin syn på god matematikundervisning. Tomas Bergqvist ger en sammanfattning av sin rapport ”How students verify conjectures”.
Learning and instruction 2005:5 – Tema: ”Feelings and emotion in the learning process”. Pedagogisk-psykologiska artiklar om ångest, vrede och andra känslor i undervisningssituationer.
Mathematics in school 2005:4 – In this issue: Su Doku, Deprtmental leadership, ICT. Man uppmärksammar några intressanta matematiska aspekter på Sudoku. Samarbete i undervisningsteknologi mellan skotska och egyptiska matematiklärare. Om Major Percy Alexander MacMahon (1854-1929) och hans trianglar och talmönster. Robin Bevan om ämnesansvariga för matematikundervisningen (Vi har just köpt hans bok Leadership to count on: a guide for heads of mathematics). Multiplication med höga tal utan miniräknare. Psykologiska aspekter på att undervisa i ett så tufft ämne som statistik.
Med detta nummer kom även Symmery plus – tidskriften för unga matematiker – med problemlösning och en artikel om den indiske matematikern Ramanujan.
Equals : mathematics and special educational needs Vol. 11 nr.3 – Att undervisa i huvudräkning är en av de fyra huvudprinciperna i the National Numeracy Strategy. Funderingar över elevers svårigheter med division. Att skapa modeller för division såväl som för multiplikation. Om Edward F. O’Neill, skolledare i England i början av förra seklet, och hans förmåga att skapa intresse och entusiasm hos sina elever att studera.
NOMAD 2005:2 – En jämförande studie om att undervisa i bråkräkning i en skola i Hong Kong och en i Sverige. Gymnasielärares syn på utvärdering i matematik.
MONA, Matematik- og naturfagsdidaktik – tidsskrift for undervisere, forskare og formidlere 2005:1 – Nu har första numret kommit ut av denna nya danska tidskrift. Inge Henningsen granskar med kritisk blick matematikuppgifterna i PISA. Idéer om vad en matematikämnets vetenskapsteori skulle kunna innehålla. Gymnasiereformen och Galileis tre revolutioner. Lene Lindenskov kommenterar den första artikeln om uppgifterna i PISA. Samtliga artiklar finns att läsa i fulltext på http://www.dpu.dk/site.asp?p=7267
Förskolan 2005:8 – Tema: Böcker & berättelser. Taktila bilderböcker för synskadade barn. ”Att läsa ska vara icke-pedagogiskt”. Storyline. Sagor. Ledare om den politiska debatten, media och förskolans pedagogiska verksamhet.
Pedagogisk forskning i Sverige 2005:2 – De grundläggande perspektiven i specialundervisning. EU och den svenska kommunala vuxenutbildningen. Högskolestudenters syn på högskoleprovet och antagningen till högre utbildning.
Mathematics education research journal Vol. 17(2005) 2 – Special issue: Affect and mathematics education. Kristina Juter skriver om studenters inställning till matematik och kunskaper om funktioner och deras gränsvärden. Matematiklärare och deras tankar om undervisning och lärande. Beliefs och attitudes är ord som förekommer frekvent.
Utbildning & demokrati 2005:2 – Tema: Bildning och demokrati i matematikutbildningen. Arna Engström inleder med en översikt över vad som skrivits och debtterats i ämnet den senaste tiden. Håkan Lennerstad uppehåller sig vid matematikens dubbelnatur. Allmänbildning och matematikundervisningen i ett demokratiskt samhälle. Och Skovsmose/Valero angående matematikundervisning med aspekten jämlikhet och rättvisa. Artiklarna i fulltext
MatematikMagasinet nr. 23, 2005 september – Angående simsonlinjen. En inte så känd egenskap hos parabeln. Morleys sats. Jacobis formel. Fibonaccital och lucastal. Leibniz harmoniska trekant.
Qvartilen 2005: 3 – En artikel spekulerar över om låg mortalitet bygger på ekonomiskt välstånd eller om det är tvärsom och i vilken sektor samhället i så fall ska satsa pengar. Beskrivning av ett avhandlingsarbete om kostnadseffektiviteten vid datainsamling, där webbformulär erbjöds som alternativ till pappersformulär.
DMV Mitteilungen har i sitt nummer 2005:3 en artikel om Hans Freudenthal som föddes för hundra år sedan och en om Peter Gustav Lejeune Dirichlet som föddes för tvåhundra år sedan.
Tidskriftsnytt

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!