Tidskriftsnytt, oktober, 2009

LMFK-bladet 2009:4 – Sten Höjrup funderar kring matematikämnet och matematiklärande. Om att konstruera matematikuppgifter. Matematiken som användes vid ett riksdagsval. Normat 2009:2 – En betraktelse över stabila näringskedjor och en teori som med hjälp av lineär algebra förklarar populationscykler.
Investigations in mathematics learning 2009:1 – Då man observerade ett antal föräldrar som spelade spel med sina förskolebarn noterades att föräldrarna genom ord och gester mycket oftare uppfordrade sina söner än sina döttrar att göra matematiska beräkningar.
Mathematics in school 2009:4 – Vid undervisning på fängelser har exempel från formel 1 väckt intresse för matematiken, likaså har detta gällt undervisning med högpresterande vuxenstudenter. Att studera hur en enskild population fördelar sig på en given yta kan vara ett sätt att introducera varians inom statistiken.
Equals 2009:3 – Dela ut gamla lösningar till matematikprov i klassen och låt eleverna analysera dem med tanke på om de är korrekt lösta, vilken strategi som är använd, om strategin är effektiv och slutligen vad som är fel ifall lösningen inte är korrekt.
Primary mathematics 2009:3 – En intervju med upphovsmannen till projektet Every Child Counts – här är projektets webbplats http://www.edgehill.ac.uk/everychildcounts/ . Undersökande samtal på matematiklektionen hjälper barnen att reflektera över sina sina egna tankar.
Symmetry Plus 40 2009: autumn – Om prästsonen John Venn, mannen bakom venndiagrammet. En matematisk limerick!
Canadian journal of science, mathematics and technology education 2009:1 – Analys av två lektioner om spatial förmåga i senare delen av gymnasiet. Lärarkanditaters och grundskolelärares kunskaper om relationen mellan bråktal och deras motsvarande decimaltal.
Canadian journal of science, mathematics and technology education 2009:2 – Om normer för sociala och sociomatematiska beskrivningar och uttryck i klassrummet. Om studenters algebraiska tänkande i relation till aritmetiska under analyskurser.
Canadian journal of science, mathematics and technology education 2009:3 Special issue: Indigenous science education from place : best practices on Turtle Island.
Tangenten 2009:3 Tema: Matematikk i rommet – Fyra artiklar om GPS med idéer om hurt man kan använda GPS i matematikundervisningen.Perspektivritning ger förståelse för det rumsliga och för arbetet med geometriska figurer. Den nye ledaren för Nasjonalt senter for matematikk i opplaeringen, Jon Walstad, presenterar sig. Om konstnären Bård Breivik som använder avanserad matematik i sitt skapande.
NCSM newsletter 2009: fall – Jo Boaler berättar om sina erfarenheter av förändringsarbete med matematikundervisningen i USA och England. Några deltagare återger sina reflektioner över NCSM:s senaste årsmöte i Washington.
Mitteilungen der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik 87 2009:August – Att vara lärare är inte så svårt, men att bli lärare är desto svårare – en bildningspolitisk betraktelse. Angående minimikrav och riskgrupper i skolans matematikundervisning. Synpunkter på standard för matematiklärarutbildningen och kursplanernas innehåll vad gäller att stimulera matematikbegåvade barn.
Mathematics teacher Vol. 103(2009): 2 Tema: The mathematics of music – Motsvarigheter i geometri och musik. Att introducera gruppteori med hjälp av musik. En framgångsrik strategi för det matematiska språket för elever med ett annat modersmål är låta dem både muntligt och skriftligt förklara lösningen på en uppgift – en annan är grupparbeten och spel.
Teaching children mathematics Vol. 16(2009): 2 – I en by i Guatemala är skolans undervisning i matematik knuten till byns angelägenheter såsom majsodlingen. Att skapa en undersökande atmosfär under matematiklektionerna.
International journal for technology in mathematics education 2006:3 – Arbete med bråktal på en tallinje i ett datorprogram. Sju läroböcker för gymnasiets geometri i USA undersöktes med hänsyn till användningen av dynamic geometry software (hur översätter man det?)
PRIMUS 2009:5 – Om sistaårs gymnasister i Oklahoma som tar en särskild kurs i matematik för att klara matematiken på universitetet. För att få en bättre inlärningsmiljö med erfarenheter från olika områden undervisade man lärarstuderande och ingenjörsstudenter i samma matematikgrupp.
Mathematics teacher Vol. 103(2009): 3 – Axiomspelet ger eleverna förståelse för bevis och axiom. Undersökning av fraktalers uppbyggnad. Två artiklar om NCTM:s nya bok Focus in high school mathematics.
Teaching children mathematics Vol. 16(2009): 3 Tema: Equity for diverse populations – Lärare kan anpassa intruktioner och undervisningen för att möta behoven hos högpresterande studenter. Då läraren intervjuar sina elever om vad de lärt sig under matematikundervisningen ger det en bättre bild av elevernas kunskaper än vid skriftliga prov – detta gäller särskilt för elever med ett annat modersmål.
MatematikMagasinet 48 2009:oktober – Mycket geometriproblem, konstruktioner med passare och linjal samt vackra tal.
KOM 2009:3 – Ett seminarium för matematiklärare i vuxenutbildningen kommer att hållas i Stockholm under två dagar i november.
Teaching mathematics and its application 2009:3 – Positiv utvärdering av The Mathematics Support Centre vid National University of Ireland Maynooth – särskilt uppmuntrande resultat för förstaårsstudenter med bristfälliga kunskaper i matematik. Matematikundervisning så att eleverna förstår att generalisera och tillämpa kunskaperna på andra exempel och i andra situationer.
The college mathematics journal 2009:4 – Fibonaccis glömda tal – Fibonaccis ungefärliga lösning på det sista problemet han presenterades för av den romerske kejsarens matematiker. Om fontäner och vinkeln på vattenstrålens utgångspunkt för att strålen vid en viss hastighet ska få en maximalt effekt. Tidskriften har en avdelning Problem med lösningar.
Journal of computers in mathematics and science teaching 2009:3 – Nya virtuella laborativa material för gymnasiematematiken.
School science and mathematics 2009:6 – Studie om multiplikationsräkning i årkurserna tre och fyra visar att eleverna inte vill göra några uppskattningar om de tror att de kan räkna ut uppgiften exakt. Gymnasieelever, men även universitetsstuderande har svårigheter med olikheter presenterade som ekvationer och begreppen samt symbolerna för större respektive mindre än.
Australian primary mathematics classroom 2009:3 – Exempel på rika problem i matematikundervisningen där eleverna arbetar med presentationer av data och ställs inför stora variationer i materialet. Ord- och begreppförståelse är en väsentlig del av matematiken.
Australian mathematics teacher 2009:3 – Gissa ett nummer mellan 1 och 64 med enbart tre frågor. Intresseväckande lektion om slumpen med hjälp av spel och aktiviteter.
International journal of mathematical education in science and technology 2009:7 – Dynamisk lärandemiljö vid en universitetsinstitution för matematik. Ett studieprojekt om övergången mellan gymnaseimatematiken till universitetsdito – analys av gymnasie- respektive universitetslärarnas svar och kommentarer i utvärderingen.
International journal of science and mathematics education 2009:5 – Tenderar lärare att utrusta de svaga eleverna i matematik med ett mekaniskt sätt att finna svar istället för förståelse? Studier av kursplaner för matematiken i länder som deltagit i TIMSS ger indikationer på att höga förväntningar på eleverna ger högre prestationer.
Origo 5 2009 – Några av skolorna som fick pengar till matematiksatsningar från Skolverket. Envis matematiklärare som inte ger sig förrän alla elever har förstått. Matematikundervisning på högstadiet i Gårdsten, en invandrartät stadsdel i Göteborg.
Mathematics teaching in the middle school Vol. 15(2009): 3 – Att vika ett papper till en låda kan bland annat ge tillfälle att undersöka relationen mellan papprets yta och lådans volym. Då elever arbetar med laborativt material kan läraren använda resultaten som underlag till matematiska samtal. Undersök primtal genom arbete med byggklotsar.
Mathematics education research journal 2009:2 Special issue: Understanding and developing structure – its importance for mathematics learning – Beskrivning av ett projekt med addition och subtraktion i talområdet 1 – 20 för lågpresterande elever, där man inspirerade av Freudenthal använder en metod att strukturera talen. För att underlätta elevernas förståelse av talsystemet studerade man matematikhistorien och hur positionssystemet har uppstått för att hantera stora tal hos kulturer som den indiska och mayakulturen.

Innehåll: MD

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!