Tidskriftsnytt, oktober, 2012

Mathematical thinking and learning 2012:3 – Åttondeklassare fick inför klassen i vad som kallades math congress presentera lösningar de gjort och försvara hur de resonerat. Diskussion om varför förstaårsstudenter trots god läs-och matematikförmåga hade svårt att läsa läroboken i matematik.
Teaching Children Mathematics Vol. 19(2012):2 – Om Common Core State Standards for Mathematics – vad reformen innebär samt sedd ur ett historiskt perspektiv av skolreformer. Att använda gester i matematikundervisningen är ett ytterligare sätt att kommunicera och kan förkroppsliga ett begrepp som kräver många ord att förklara.
Mathematics Teacher Vol. 106(2012): 3 – Fotografier på London Eye, ett jättestort pariserhjul som kan ta åttahundra människor, samt i anslutning härtill olika typer av beräkningar och (mestadels geometriska) matematiska problem med lösningar. Fyra artiklar med anledning av det kommande presidentvalet, bl. a. en om proportionaliteten av delstaternas delegater i representanthuset.
ZDM, International journal on mathematics education Special issue: Online mathematics education 2012:6 – Många av artiklarna handlar om onlineutbildning av matematiklärare och deras vidareutbildning. E-undervisning för övergången mellan gymnasiet och högskolan – och varför.
Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education 2012:3 – Analys av varför matematiklärare har dåliga kunskaper i sannolikhet.
Origo 2012:5 – Wiggo Kilborn ger sin syn på varför det är så svårt med matte. Artiklar om lärare som försöker överbrygga elevers svårigheter i matematik.
MatematikMagasinet 66, 2012: oktober – Egenskaper och vektorer hos niopunktcirkeln. Tiokantingar, sjukantingar, åttakantingar…
Matematik, Danmark (Danmark) 2012:6 – Geobräde och Picks formel. Golvmosaiker i Rom som inspiration till klassrumsarbete där man täcker ytor med olika geometriska former. Kriterier för bedömning av muntliga prov i matematik. Vikten av frågeformulering i matematikdelen av PISA.
International Journal for Technology in Mathematics Education 2012:3 – Resultaten i matematik som ett allmänt universitetsämne (inte huvudämne) har förbättrats betydligt sedan man börjat använda metoden Memphis Mathematics Methods. Virtuellt laborativt material i utbildningen av matematiklärare.
Mathematics Teaching in the Middle School Vol. 18(2012): 2 – Elever behöver öva på att formulera olika förmodanden och fundera ut vad de för detta ändamål behöver ta reda på. Om elever får vara med att bestämma vad som definierar termer i exempelvis geometri får de bättre förståelse än om läraren ger dem definitionen.
Mathematics Teaching in the Middle School Vol. 18(2012): 3 – En matematiklärare dokumenterade och berättar i artikeln om förändringarna i elevernas resultat sedan han själv förändrade sin undervisning.
Journal of Mathematics Teacher Education 2012:5 – En nationell undersökning i USA visar att de som undervisar blivande matematiklärare möter inte kraven på erfarenhet av undervisning i grundskolan, inte heller har de sysslat med verksamhet eller studier där de haft tillfällen att fundera djupare över matematikundervisning – få utbildningsinstitutioner erbjuder praktik. Högskolan i Agder har identifierat fyra indikatorer som visar på en professionell utveckling i identiteten som matematiklärare.
Teaching Children Mathematics Vol. 19(2012):3 Focus issue “Differentiation” – Differentierad instruktion i arbete att mäta längder för en liten grupp förskolebarn med särskilda behov. Förskollärare deltog i ett lesson study projekt för lektioner med differentierad instruktion gällande olika kombinationer av talet tio.
Educational Studies in Mathematics Vol. 81(2012):3 – Situerat lärande i abstrakt algebra i en undervisningsgrupp och hur det påverkade en blivande lärares matematiska identitet. Diskussion om begreppet “förstå” i matematikundervisningen – här använder sig artikelförfattaren av termerna romantisk respektive funktionell diskurs.
International Journal of Science and Mathematics Education 2012:5 – En undersökning bland trettiofem studenter mellan 13 och 24 år angående geologisk tid visade att knappt hälften hade kapacitet att föreställa sig geologiska processer tidsmässigt; de kunde varken hantera så höga tal eller förstod deras proportionella relationer till varandra. Undersökning om blivande lärares kunskaper om medelvärde och medianvärde.
Journal für Mathematik-Didaktik 2012:2 Temanummer: Early childhood mathematics teaching and learning – Man kan visa en ganska stark korrelation mellan förskolebarns känsla för mönster och struktur och deras matematiska förmåga i skolan. Om förskollärares inställning till matematik i förskolan.
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 2012:7 – Hur påverkas utvärderingsresultat då studenterna använder CAS-räknare – mäts matematikkunskaper eller skicklighet att använda räknare? Lärobokens roll i matematik på universitetsnivå.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!